Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Organizační struktura - Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Vykonávané činnosti v oblasti samostatné působnosti:

Oblast školství

 • ve spolupráci s řediteli škol organizuje zápis dětí do základních škol a mateřských škol,
 • ve spolupráci s řediteli škol sestavuje harmonogram prázdninového provozu školních družin a mateřských škol,
 • sleduje naplněnost škol a školských zařízení zřizovaných městem, připravuje návrhy pro efektivní využití kapacity těchto zařízení,
 • sleduje dokumentaci pro osvobození od úplaty za vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání,
 • předkládá zřizovateli finanční požadavky škol a školských zařízení, plán údržby a investic a další podklady pro tvorbu rozpočtu v kapitole školství,
 • školským příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je město, sděluje dle platných předpisů závazné ukazatele rozpočtu, kterými jsou povinny se řídit, a současně provádí kontrolu jejich čerpání,
 • ve spolupráci s ostatními odbory zabezpečuje opravy, údržbu a investiční akce ve školách a školských zařízeních,
 • odpovídá za čerpání finančních prostředků v rámci kapitoly školství,
 • ve spolupráci se školami zpracovává návrh koncepce školství na území města,
 • zpracovává zřizovací listiny školských příspěvkových organizací  a jejich dodatky a předkládá je ke schválení zřizovateli,
 • zodpovídá ve spolupráci s řediteli škol a školských zařízení za uvádění správných údajů a včasné provádění změn v rejstříku škol a školských zařízení, včetně jejich kapacity,
 • ve spolupráci s řediteli škol předkládá zřizovateli výroční zprávy o činnosti za příslušný školní rok a zprávy o hospodaření za kalendářní rok,
 • v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů připravuje a zajišťuje vyhlášení a průběh konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky základních a mateřských  škol, DDM a školních jídelen – samostatných PO, které zřizuje město,
 • v souladu s § 323 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce připravuje zřizovateli podklady  v oblasti pracovně právních vztahů a mzdové podklady pro stanovení platových náležitostí jmenovaných ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných městem,
 • navrhuje zřizovateli metodiku města pro stanovení příplatku za vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných městem,
 • navrhuje zřizovateli zásady řízení pro příspěvkové organizace zřizované městem Zábřeh,
 • v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů připravuje zřizovateli podklady k udělení výjimek z minimálního nebo maximálního počtu dětí a žáků stanoveného prováděcími předpisy,
 • zajišťuje spolupráci a vzájemnou informovanost se školami a školskými zařízeními jiných zřizovatelů na území města,
 • sleduje provoz, požadavky a podmínky školních jídelen v souvislosti s platnou legislativou,
 • připravuje podklady pro fakturaci úhrady neinvestičních nákladů za žáky s trvalým bydlištěm v jiné obci, kteří plní povinnou školní docházku v základních školách zřizovaných městem Zábřeh,
 • zabezpečuje spolu s finančním odborem kontrolu škol a školských zařízení zřizovaných městem v oblasti efektivního a účelného vynakládání s prostředky zřizovatele,
 • spolupracuje s ČŠI na základě platné legislativy, podává zřizovateli návrh o přijetí opatření na základě výsledků České školní inspekce ve školách a školských zařízeních zřizovaných městem,
 • zpracovává  obecně závazné vyhlášky v oblasti školství a předkládá je ke schválení zřizovateli,
 • v souladu s § 167 odst. 1 a 2 školského zákona  zabezpečuje pro zřizovatele zřízení školských rad při základních školách (stanovení počtu jejích členů, vydání volebního řádu a jmenování třetiny členů školských rad),
 • vyřizuje stížnosti na činnost ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných městem,
 • plní další úkoly zadané zastupitelstvem města, radou města, starostou, místostarostou a tajemníkem MěÚ v oblasti své působnosti.

Oblast kultury a sportu

 • připravuje podklady pro uzavírání smluv s autory publikací, donátory sbírek, prezentačními agenturami apod.; připravuje návrhy dohod o pracovní činnosti a dohody o provedení práce za oblast kultury a sportu,
 • připravuje podklady pro tvorbu a čerpání rozpočtu v oblasti kultury,
 • sleduje čerpání rozpočtů v kapitole kultura, navrhuje rozpočtové změny,
 • předkládá finanční požadavky zařízení, plán údržby, investic a oprav památek, křížů a pietních míst a další podklady potřebné pro tvorbu rozpočtu,
 • ve spolupráci s ostatními odbory zabezpečuje provádění oprav, údržby a investičních akcí v oblasti kultury a památek včetně křížů a pietních míst,
 • připravuje veškeré podklady pro žádosti o grantové programy a k žádostem o přidělení finančních příspěvků města; vede řádnou evidenci příslušné dokumentace,
 • spolupracuje s mládežnickými, humanitárními, kulturními a sportovními organizacemi ve městě,
 • připravuje podklady pro udělení výjimek z příslušné obecně závazné vyhlášky města,
 • spolupracuje s kulturní komisí, vede potřebnou dokumentaci, zajišťuje odborné podklady pro její práci, zpracovává doporučení radě města,
 • organizuje a ve spolupráci s kulturní a sportovní komisí zajišťuje kulturní akce pořádané městem,
 • spolupracuje se sportovní komisí, připravuje podklady pro její jednání, zpracovává doporučení radě města,
 • spolupracuje s odborem technické správy při vytváření koncepce hřišť a sportovišť ve městě,
 • připravuje podklady pro vydávání obecně závazných vyhlášek města v oblasti kultury,
 • zajišťuje fyzickou kontrolu při inventarizaci majetku města za oblast kultury,
 • plní další úkoly zadané zastupitelstvem města, radou města, starostou, místostarostou a tajemníkem MěÚ v oblasti své působnosti.

Vykonávané činnosti v oblasti výkonu státní správy (přenesená působnost):

Oblast školství

 • v souladu s § 161 odst. 7 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ( dále jen „školský zákon“)  zpracovává návrhy rozpočtů finančních prostředků poskytovaných školám a školským zařízením v obvodu jeho působnosti a předává jej krajskému úřadu,
 • v souladu s § 161 odst. 7 písm. b) školského zákona zpracovává a předkládá krajskému úřadu rozbor hospodaření  s finančními prostředky státního rozpočtu za školy a školská zařízení v obvodu jeho působnosti  podle závazné osnovy a závazného postupu stanoveného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 170 písm. d) školského zákona ,
 • v souladu s § 52 písm. a) , § 53 odst. 2 a § 31 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, projednává přestupky na úseku školství a výchovy mládeže,
 • shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidencí za školy a školská zařízení zřizované v obvodu jeho působnosti v termínech stanovených krajským úřadem,
 • poskytuje poradenskou činnost v oblasti: školské legislativy, pracovněprávních vztahů, statistiky, účetnictví, BOZP a FKSP obcím, školám a školským zařízením v obvodu obce s rozšířenou působností,
 • pro ÚIV Praha zpracovává a zodpovídá za statistické výkaznictví škol a školských zařízení v obvodu obce s rozšířenou působností,
 • zpracovává a sumarizuje požadavky na pedagogické asistenty pro individuálně integrované děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v obvodu jeho působnosti a předává je krajskému úřadu,
 • vede evidenci zařazení škol a školských zařízení do rejstříku škol a školských zařízení tak, aby údaje v Rozhodnutích vydaných MŠMT nebo KÚ odpovídaly skutečnosti,
 • pomáhá při personálním zajištění volných pracovních míst ve školách a školských zařízeních,
 • zajišťuje informační toky mezi školami a školskými zařízeními v obvodu jeho působnosti a OŠMT KÚOK,
 • spolupracuje s komisí dopravy a BESIP na úrovni kraje i města.

Oblast kultury a sportu

 • řeší přestupky dle zvláštních právních předpisů v oblasti své působnosti

Název funkce Telefon Mobil Kancelář Budova
RNDr. Blanka Sedlačíková, Ph. D.
vedoucí Odboru školství, kultury a tělovýchovy583 468 136
731 466 481
219
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Milada Bartošíková
účetnictví, výkaznictví583 468 159
 218
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Mgr. Veronika Müllerová, DiS.
organizace škol a školských zařízení583 468 126
 215
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Ludmila Večeřová
rozpočty583 468 167
 217
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh