Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Organizační struktura - Oddělení životního prostředí

Vykonávané činnosti v oblasti samostatné působnosti:

 • zajišťuje agendu odpadového hospodářství města prostřednictvím EKO servisu Zábřeh s.r.o.
 • podílí se na přípravě obecně závazných vyhlášek v samostatné působnosti města,
 • plní další úkoly zadané zastupitelstvem města, radou města, starostou, místostarostou a tajemníkem MěÚ v oblasti své působnosti.

Vykonávané činnosti v oblasti výkonu státní správy (přenesená působnost):

 • zajišťuje správní činnost v oblasti vodního hospodářství podle platné legislativy, je speciálním stavebním úřadem pro vodní stavby, používá ustanovení zákona o stavebním řízení ve znění pozdějších předpisů,
 • zajišťuje správní činnost týkající se ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) podle platné legislativy,
 • zajišťuje správní činnost v oblasti odpadového hospodářství podle platné legislativy,
 • zajišťuje správní činnost v oblasti ochrany ovzduší podle platné legislativy,
 • zajišťuje správu myslivosti a rybářství (vydávání loveckých a rybářských lístků apod.), ochranu ryb a vodních živočichů podle platné legislativy,
 • zajišťuje státní správu lesů podle platné legislativy,
 • zajišťuje správní činnost na úseku ochrany přírody a krajiny podle platné legislativy,
 • zajišťuje správní činnost v oblasti ochrany zvířat proti týrání,
 • vede administrativní agendu správního řízení dle platné legislativní úpravy,
 • zajišťuje činnost státní správy dle zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů,
 • zajišťuje vydávání koordinovaných stanovisek dle zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů za celý MěÚ,
 • zajišťuje výkon činnosti orgánu rostlinolékařské péče,
 • zajišťuje plnění povinností na úseku ochrany včel,
 • zajišťuje výkon činnosti orgánu státní správy ve věcech veterinární péče,
 • zajišťuje projednávání správních deliktů a přestupků podle výše uvedených oblastí v rámci platné legislativy - speciálních zákonů a zákona o přestupcích,
 • poskytuje informace o životním prostředí dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zpracovává podklady a poskytuje informace související se správní činnosti oddělení dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • řeší stížnosti občanů na úseku životního prostředí,
 • provádí a zajišťuje osvětu veřejnosti v oblasti ochrany životního prostředí a ekologickou výchovu,
 • referent OŽP je tajemníkem povodňové komise ORP Zábřeh,
 • vedoucí OŽP je členem povodňové komise ORP Zábřeh a členem krizového štábu ORP Zábřeh.

Název funkce Telefon Mobil Kancelář Budova
Ing. Bc. Květoslava Hýblová
vedoucí oddělení životního prostředí583 468 254
731 465 547
204
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Mgr. Lydie Bartošová
ochrana přírody, vodoprávní orgán, rybářské lístky583 468 255
 202
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Ing. Rostislav Kamenec
vodoprávní orgán – MVE, ČOV +100 E.O., povodně; správa městských lesů; myslivost; lovecké lístky583 468 240
732 349 216
203
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Ing. Tomáš Nimrichter
městská zeleň (keře a stromy), státní správa lesů583 468 256
734 573 676
205
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Bc. Ondřej Pavlů
orgán ochrany ovzduší a odpadového hospodářství, odpadové hospodářství města583 468 251
 203
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Ing. Jana Pospíšilová
vodoprávní orgán, městský útulek583 468 252
 202
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Miroslav Šváb, DiS
ochrana ZPF, ochrana zvířat proti týrání, rostlinolékařská péče, koordinovaná stanoviska, stanoviska OŽP583 468 250
 205
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh