Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Organizační struktura - Oddělení dopravy

Vykonávané činnosti v oblasti samostatné působnosti

 • plní další úkoly zadané zastupitelstvem města, radou města, starostou, místostarostou a tajemníkem MěÚ v oblasti své působnosti.

Vykonávané činnosti v oblasti výkonu státní správy (přenesená působnost):

 • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací a působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic - dle platné legislativní úpravy, uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním řízení, rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie,
 • vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.
 • projednává správní delikty ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací,
 • vykonává státní odborný dozoru nad pozemními komunikacemi,
 • vykonává funkci dopravního úřadu pro MHD a taxislužbu podle platných legislativních norem,
 • pověřuje osoby oprávněné k zastavování vozidel, vydává označení  O5,
 • uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění a zrušuje podmínění nebo omezení řidičského oprávnění, nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění, nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění, vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a vydává duplikáty řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů, vyměňuje řidičské průkazy Evropských společenství, řidičské průkazy vydané cizím státem, provádí v registru řidičů záznamy o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a o odečtu bodů, projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu řidičem dosažených bodů v bodovém hodnocení, vydává a odebírá paměťovou kartu,
 • projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu,
 • rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů zapisovaných v registru, přiděluje silničním motorovým vozidlům registrační značku a přiděluje tabulku s registrační značkou, vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla nebo technické osvědčení silničního vozidla, provádí zápis a výmaz zástavního práva k silničním motorovým vozidlům do registru vozidel a technického průkazu vozidla, rozhoduje o trvalém a dočasném vyřazení silničního vozidla z provozu, schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného, dovozeného nebo přestavěného silničního vozidla, rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí,
 • rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí, schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání, zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky.

Název funkce Telefon Mobil Kancelář Budova
Bc. Petr Kašpar
vedoucí­ oddělení dopravy583 468 131
736 779 264
8
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Vlastimil Andrle
registr vozidel583 468 135
 19
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Zdeněk Gerža
dopravní přestupky583 468 139
 24
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Ivana Chládková
silniční hospodářství, dopravní inženýrství583 468 137
 21
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Bc. Mojmír Janů
zkušební komisař583 468 116
 216
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Vladislava Jurečková
silniční hospodářství, speciální stavební úřad583 468 138
 21
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Marie Kráčmarová
dopravní přestupky583 468 154
 24
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Petr Leštinský
registr vozidel583 468 134
 019
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Bc. Jana Lukášová
referentka583 468 133
 19
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Bc. Martina Skalová
registr řidičů583 468 132
 019
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Libor Zajíc
zkušební komisař, autoškoly583 468 153
 215
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh