Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Organizační struktura - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

a) v oblasti samostatné působnosti

 • vyhledává děti, jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti, zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti,
 • projednává s rodiči nedostatky v chování dítěte,
 • zajišťuje neodkladnou péči dítěti, které se ocitlo v důsledku nemoci nebo úmrtí rodičů bez péče,
 • zaměřuje svoji pozornost na využívání volného času dětí, sleduje projevy násilí,
 • věnuje pozornost dětem z rodin s nízkou sociální úrovní,
 • spolupracuje se školami, zájmovými sdruženími a dalšími subjekty,
 • plní úkoly zadané zastupitelstvem města, radou města, starostou, místostarostou a tajemníkem MěÚ.

 

b) v oblasti výkonu státní správy (přenesená působnost)

 • realizuje opatření na ochranu dětí, tj. podává návrhy soudu na omezení, zbavení nebo pozastavení rodičovské odpovědnosti, na nařízení, prodloužení nebo zrušení ústavní, nebo ochranné výchovy, na svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, na prodloužení doby trvání tohoto rozhodnutí, na zrušení rozhodnutí o svěření dítěte do tohoto zařízení, na vydání rozhodnutí o splnění podmínek nezájmu rodičů o dítě, v jehož důsledku se k osvojení nevyžaduje souhlas rodičů, na svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu nebo jeho zrušení, na nařízení výchovného opatření a na prodloužení doby jeho trvání nebo jeho zrušení,
 • podává soudu podněty k opatřením týkajícím se výchovy dětí,
 • rozhoduje o výchovných opatřeních podle zvláštního právního předpisu a sleduje, zda jsou dodržována opatření, o nichž rozhodl,
 • sleduje, zda jsou dodržována výchovná opatření učiněná soudem a na vyžádání podává soudu zprávy o poměrech takového dítěte,
 • přijímá opatření na ochranu dítěte, které se ocitlo bez přiměřené péče, podává návrh na vydání předběžného opatření a poskytuje součinnost při výkonu předběžného opatření,
 • vykonává funkci opatrovníka a poručníka dítěte,
 • podává vyjádření soudu v řízení o svěření dítěte do pěstounské péče a v řízení o osvojení,
 • vyhledává vhodné osvojitele a pěstouny a děti vhodné k osvojení nebo svěření do pěstounské péče a vede jejich spisovou dokumentaci,
 • sleduje výkon ústavní a ochranné výchovy ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy ve zvláštních dětských zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče, vykonává návštěvy těchto zařízení, dále návštěvy v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a posuzuje, zda trvají důvody pro  pobyt dítěte v zařízení,
 • navštěvuje rovněž zákonné zástupce těchto dětí a ve spolupráci s nimi usiluje o návrat dítěte do rodinného prostředí,
 • sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob než rodičů, navštěvuje rodinu, kde dítě žije, popřípadě jiné prostředí, kde se dítě zdržuje,
 • poskytuje součinnost soudu při výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí,
 • plní úkoly v trestním a přestupkovém řízení proti mladistvým, tj. účast v trestním řízení vedeném proti mladistvému a podává soudu návrhy na upuštění od výkonu ochranné výchovy, propuštění z ochranné výchovy nebo podmíněného umístění mimo výchovné zařízení, na prodloužení ochranné výchovy,
 • spolupracuje s věznicemi, ve kterých jsou umístěny děti ve výkonu vazby, ve výkonu trestu odnětí svobody nebo děti, o které pečuje odsouzená žena,
 • plní úkoly v rámci péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost, zejména o děti ohrožené patologickými jevy,
 • účastní se jednání o přestupcích, řeší přestupky podle platné legislativní úpravy speciálních zákonů,
 • zachovává mlčenlivost o místu pobytu rodiče, který se stal obětí domácího násilí, spolupracuje s Policií ČR,
 • spolupracuje s probační a mediační službou při výchovném působení ve věci mladistvých,
 • aktivně se podílí na programu SVI (systém včasné intervence),
 • poskytuje pomoc při uplatňování nároku dítěte na výživné a při vymáhání plnění vyživovací povinnosti k dítěti, včetně pomoci při podávání návrhu soudu; přitom spolupracuje zejména s orgány pomoci v hmotné nouzi, povinnými osobami, orgány činnými v trestním řízení a soudy,
 • činí opatření potřebná pro převzetí dítěte nacházejícího se v cizině bez doprovodu rodičů,
 • provádí vyhodnocení situace ohroženého dítěte a jeho rodiny,
 • zpracovává individuální plán ochrany dětí,
 • pořádá případové konference k řešení situace ohroženého dítěte a rodiny,
 • uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče a plní povinnosti vyplývající z těchto dohod,
 • podává úřadu práce žádosti o příspěvek na výkon pěstounské péče,
 • vydává rozhodnutí o úpravě práv a povinností pěstouna.

 


 

Informace

Informace pro děti a mládež

Informace pro rodiny s dětmi

Podávání a vyřizování stížností

 


 

Rozdělení obvodů

Rozdělení obvodů ve městě Zábřeh

Rozdělení obvodů - obce


Název funkce Telefon Kancelář Budova
Mgr. Hana Horčicová
vedoucí oddělení583 468 127
146
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Kateřina Budinská, DiS.
pracovnice náhradní rodinné péče (NRP)583 468 128
141
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Nataša Horváthová, DiS.
kurátorka pro děti a mládež583 468 130
143
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Bc. Jitka Husárková, DiS.
kurátorka pro děti a mládež583 468 129
144
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Iveta Koudelková
sociální pracovnice583 468 115
136
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Bc. Radka Naglová
pracovnice náhradní rodinné péče (NRP)583 468 113
142
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Marie Opravilová, DiS.
sociální pracovnice583 468 114
135
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Jiřina Skalická
sociální pracovnice583 468 149
139
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Mgr. Jana Žouželková
sociální pracovnice583 468 143
137
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh