Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Organizační struktura - Oddělení majetkoprávní

Vykonávané činnosti v oblasti samostatné působnosti:

 • vede evidenci nemovitého majetku ve vlastnictví města Zábřeh, spolupracuje přitom s finančním odborem,
 • provádí průběžnou kontrolu nemovitého majetku s cílem uvedení jeho faktického stavu do souladu s předpisy katastru nemovitostí,
 • zajišťuje styk města s Katastrálním úřadem v Šumperku zejména při obstarávání podkladů týkajících se nemovitého majetku města,
 • spolupracuje s geodetickými firmami při vytyčování hranic pozemků, dělení pozemků, zaměřování staveb a další; v souladu se stavebním zákonem zpracovává návrhy o vydání souhlasu s dělením a scelováním pozemků příslušnému stavebnímu úřadu,
 • zajišťuje agendu na úseku daně z nemovitostí u nemovitostí ve vlastnictví města ve vztahu k platné legislativě,
 • zajišťuje agendu přidělování čísel popisných a evidenčních a spolupracuje při tvorbě nových názvů ulic ve městě podle platných legislativních norem,
 • vypracovává metodiku nabytí, převodu a pronájmu nemovitostí (vyjma pronájmu bytů) ve vztahu k ustanovením zákona o obcích, v úplném znění,
 • soustřeďuje, eviduje a vyřizuje veškeré žádosti fyzických a právnických osob týkající se převodu a pronájmu nemovitostí v majetku města, zástavních práv a zřizování věcných břemen na nemovitostech v majetku města,
 • projednává tyto žádosti s příslušnými odděleními a odbory MěÚ, komplexně je zpracovává a předkládá radě města k rozhodnutí,
 • v případech, kdy je rozhodnutí o majetkoprávních úkonech vyhrazeno zastupitelstvu města, zpracovává dále tyto materiály pro jednání v zastupitelstvu města,
 • zajišťuje zveřejnění záměru prodeje, směny nebo darování nemovitého majetku města, jeho pronájmu nebo výpůjčky na úřední desce města, v souladu s ustanoveními zákona o obcích v platném znění,
 • připravuje a zajišťuje veškeré podklady pro sepisování kupních, směnných, darovacích nebo zástavních smluv, smluv o zřízení věcných břemen, na základě dohody smluvních stran tyto smlouvy zpracovává, zajišťuje jejich potvrzení statutárními orgány města  a zajišťuje jejich vklad do katastru nemovitostí podle platných legislativních norem,
 • na základě povolení vkladu práv do katastru nemovitostí podle uzavřených smluv zpracovává daňová přiznání v souladu s platnou legislativou,
 • v případech budoucího prodeje nebo pronájmu nemovitostí zpracovává smlouvy o budoucí kupní či nájemní smlouvě, kontroluje jejich plnění včetně dohodnutých termínů,
 • připravuje a zajišťuje veškeré podklady pro sepisování nájemních smluv a smluv o výpůjčce, tyto smlouvy zpracovává, předkládá k projednání radě města a zajišťuje jejich potvrzení statutárními orgány města; kontroluje plnění dohodnutých podmínek v těchto smlouvách a v případě nutnosti projednává jejich změny,
 • připravuje, zajišťuje, případně upravuje náležitosti zřizovacích listin příspěvkových organizací města  související s užíváním a se správou nemovitého majetku,
 • spolupracuje s finančním odborem na úseku úhrad kupních cen za nabytý, prodaný a pronajatý majetek, úhrad daní z převodu nemovitostí a dalších úhrad souvisejících se zajišťováním nezbytných podkladů pro majetkoprávní převody,
 • ve spolupráci s odborem technické správy provádí fyzické kontroly pronajatých nebytových prostor s písemným vyhodnocením zjištěného stavu, v případě zjištěných závad s návrhem na jejich řešení,
 • při své činnosti průběžně dohledává další pozemky města užívané jinými subjekty, na něž není dosud uzavřen nájemní vztah a společně s návrhem na řešení předkládá radě města k projednání,
 • připravuje a organizuje výběrová řízení na prodej a pronájem nemovitostí ve vlastnictví města podle zásad a podmínek schválených zastupitelstvem nebo radou města,
 • vede vlastní (podružnou) evidenci zveřejňovaných záměrů města na prodej a pronájem nemovitostí v majetku města, spolupracuje přitom s centrální evidencí a sleduje dodržení lhůty zveřejnění zájmu na úřední desce podle platné právní úpravy,
 • eviduje veškeré smluvní vztahy uzavřené městem v oblasti nabytí, převodu, zastavení, pronájmu a výpůjček nemovitostí, jakož i zřízení věcných břemen na těchto nemovitostech,
 • řeší žádosti fyzických osob o vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů (restituce),
 • zpracovává obecně závazné vyhlášky ve vazbě na majetkoprávní problematiku (daně z nemovitostí, poplatky za zhodnocení stavebního pozemku ap.) a předkládá je ke schválení příslušným orgánům města,
 • zpracovává stanoviska jako podklady pro komplexní vyjádření města v rámci územních a stavebních řízení vedených orgány státní správy,
 • při přípravě investičních akcí města zajišťuje podklady dokladující vlastnická či jiná práva k dotčeným nemovitostem, zajišťuje agendy věcných břemen pro investiční akce,
 • podává návrhy na účelné a hospodárné využívání majetku ve vlastnictví města,
 • plní další úkoly zadané odboru zastupitelstvem města, radou města, starostou, místostarostou a tajemníkem MěÚ v oblasti své působnosti.

Vykonávané činnosti v oblasti výkonu státní správy (přenesená působnost):

 • vydává ověřené výstupy ze systému Czech Point, dálkového přístupu  ČÚZK a vyměřuje správní  poplatky.

Název funkce Telefon Mobil Kancelář Budova
Bc. Jana Badalová
vedoucí oddělení majetkoprávního583 468 207
732 114 839
141
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Ing. Romana Přikrylová
prodeje, pronájmy583 468 206
 137
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Hana Tempírová
věcná břemena, čísla popisná, nabytí nemovitostí583 468 263
 139
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Bc. Petra Zemenová
pronájem pozemků, administrativa583 468 264
 137
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh