Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Organizační struktura - Odbor technické správy

Vykonávané činnosti v oblasti samostatné působnosti:

 • zajišťuje správu, úklid, údržbu, zimní údržbu, opravy a výstavbu komunikací v majetku města,
 • zajišťuje zpracovávání plánů oprav a rekonstrukcí městského majetku a dalších podkladových a koncepčních materiálů týkajících se správy majetku města,
 • zajišťuje realizaci staveb investičního charakteru zařazených do rozpočtu města,
 • zajišťuje údržbu, opravy a rekonstrukce budov v majetku města včetně správních budov MěÚ,
 • technicky zajišťuje činnosti spojené s provozem MěÚ,
 • zajišťuje kontrolu provozní dokumentace, provoz a vyhodnocování provozu služebních vozidel,
 • zajišťuje poradenskou činnost pro ostatní odbory MěÚ v oblasti zadávání veřejných zakázek a spolupracuje při jejich vypisování,
 • zajišťuje péči o městskou zeleň a úklid města,
 • zajišťuje agendu odpadového hospodářství prostřednictvím EKO servisu Zábřeh s.r.o.,
 • zajišťuje správu hřbitovů na území města včetně uzavírání nájemních smluv na hrobová místa,
 • zajišťuje správu městských lesů,
 • zajišťuje správu městských bytů a v rámci této správy:
  • vede evidenci žadatelů o pronájem městských bytů a na základě rozhodnutí rady města sjednává smlouvy o nájmu bytu
  • vede evidenci nájemců bytů a osob, které s nimi v bytech bydlí,
  • soustřeďuje požadavky nájemců na opravy bytů, které je povinen hradit pronajímatel,
  • zajišťuje opravy bytů, které je povinen hradit pronajímatel
  • zajišťuje předávání a přejímání bytů
  • zajišťuje uzavírání smluv na dodávku tepla, teplé vody, elektrické energie a služeb pro zabezpečení provozu městských bytů, náklady rozúčtovává jednotlivým nájemcům,
  • eviduje veškeré příjmy a výdaje spojené se správou a provozem bytového fondu města,
  • podává návrhy na opatření vedoucí k sjednávání nápravy v případech neoprávněného nakládání s byty,
  • zabezpečuje povinnosti uložené vlastníkům domovního fondu bezpečnostními, hygienickými, požárními a dalšími platnými právními předpisy,
  • zajišťuje podklady pro vymáhání neuhrazených pohledávek v·souvislosti s·nájmem bytů a předává je finančnímu odboru,
  • v souvislosti s neuhrazenými pohledávkami zajišťuje na základě rozhodnutí rady města výpovědi z nájmu bytu,
  • rozhoduje o uzavírání Dohody o ukončení nájmu bytu a o vrácení bytu a Dohody o úpravě bytu,
 • rozhoduje o uzavírání Smlouvy o výpůjčce a podmínkách užívání pozemku a stavby
 • zajišťuje obsluhu, opravy a údržbu parkovacích automatů a agendu související s placeným stáním ve městě,
 • připravuje podklady pro obecně závazné vyhlášky a nařízení města,
 • plní další úkoly zadané zastupitelstvem města, radou města, starostou, místostarostou a tajemníkem MěÚ v oblasti své působnosti.

Vykonávané činnosti v oblasti výkonu státní správy (přenesená působnost):

 • zabezpečuje vyměření a správu poplatku za užívání veřejného prostranství.
 • v souladu s § 4 zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech vede evidenci válečných hrobů ve správním obvodu.

Název funkce Telefon Mobil Kancelář Budova
Ing Petr Košťál
vedoucí odboru technické správy583 468 249
731 505 167
134
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Jitka Killarová
správa nebytových prostor a bytových domů583 468 215
732 349 217
133
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Lubomír Macko
domovník, údržbář583 468 238
603 279 919
017
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Hana Moravcová
předpis nájemného, vyúčtování služeb – nájemní byty583 468 228
 133
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Miluše Odstrčilová
užívání veřejného prostranství, správa hřbitovů, nájem bytů583 468 221
 131
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Ing. Jiří Štěrba
správa nebytových prostor a bytových domů583 468 202
734233829
129
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Jan Theimer
správa nebytových prostor a bytových domů583 468 243
603 163 275
133
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh