Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Organizační struktura - Odbor finanční

 

a)    V oblasti samostatné působnosti

 • metodicky řídí, organizuje a koordinuje sestavení návrhu rozpočtu města na kalendářní rok a rozpočtového výhledu v souladu s platnými předpisy, spolupracuje s odbornými útvary úřadu na zpracování podrobného rozpočtu jednotlivých kapitol rozpočtu města,

 • zabezpečuje hospodaření města v souladu se schváleným rozpočtem a dbá o maximální mobilizaci vlastních příjmů rozpočtu včetně doplňkových finančních zdrojů,

 • navrhuje rozpočtová opatření v průběhu kalendářního roku, a to s přihlédnutím ke skutečnému vývoji příjmů a výdajů rozpočtu v závislosti na požadavcích volených orgánů města, vede evidenci navržených i schválených rozpočtových opatření,

 • zajišťuje, aby návrhy rozpočtu města na příslušný kalendářní rok a závěrečného účet města za uplynulý kalendářní rok byly zveřejněny a zároveň projednány v zákonných lhůtách v příslušných orgánech města,

 • organizacím s právní subjektivitou, jejichž zřizovatelem je město (mimo školských organizací) sděluje dle platných předpisů závazné ukazatele rozpočtu, kterými jsou povinny se řídit, a současně provádí kontrolu jejich čerpání,

 • v rámci městského úřadu zajišťuje a metodicky řídí výkon finanční kontroly v souladu s platnými právními předpisy,

 • metodicky řídí výkon účetních agend u organizací s právní subjektivitou zřízených městem (mimo školských organizací) včetně účtování jejich vedlejší hospodářské činnosti a provádí v těchto organizacích kontroly,

 • vede operativní evidenci majetku města včetně majetku souvisejícího s hospodářskou činností, předepisuje pokyny k inventarizaci pro jednotlivé útvary úřadu a organizace města, provádí odsouhlasení inventarizačních zápisů a vede jejich evidenci,

 • zajišťuje fyzické označení majetku města pro jeho zavedení do systému evidence majetku,

 • spolupracuje při vydávání obecně závazných vyhlášek města, zejména v oblasti zavádění místních poplatků,

 • zabezpečuje kompletní podklady pro kontrolní orgány i audit, je s těmito orgány v průběhu kontrol v úzké součinnosti a dbá jejich pokynů,

 • předává pohledávky nedaňové povahy odboru vnitřních věcí (OVV) k zajištění exekučních titulů,

 • vede účetní evidenci neuhrazených pohledávek města vzniklých v rámci samostatné působnosti města,

 • zajišťuje vymáhání pohledávek vzniklých v souvislosti s vypravením pohřbů na náklady města na základě podkladů předaných OVV,

 • zabezpečuje vkládání dat (informací o poskytnutých podporách de minimis ze strany města externím příjemcům grantů, dotací, příspěvků apod.) do Centrálního registru podpor malého rozsahu,

 • vede kompletní účetní agendu v souladu s platnými předpisy a účtovou osnovou, zabezpečuje automatizované zpracování účetnictví včetně předepsaných výkazů,

 • spravuje a eviduje přijaté a poskytované úvěry, půjčky, návratné a nenávratné finanční výpomoci,

 • obstarává veškeré běžné bankovní účty města včetně doplňkových a fondových účtů,

 • zajišťuje platební a zúčtovací styk, bankovní dispozice a převody finančních prostředků v souladu s platnými předpisy či pokyny peněžních ústavů,

 • na základě předaných podkladů provádí fakturaci města včetně předepsané evidence, veškerou fakturaci zároveň potvrzuje v souladu s platnými vnitřními předpisy,

 • zajišťuje provoz centrálních pokladen na obou budovách MěÚ,

 • likviduje cestovní účty u všech zaměstnanců města dle platných předpisů a zároveň vede jejich evidenci,

 • zabezpečuje kompletní podklady pro kontrolní orgány i audit, je s těmito orgány v průběhu kontrol v úzké součinnosti a dbá jejich pokynů,

 • zajišťuje výplatu dotací a příspěvků jednotlivým subjektům na základě předaných podkladů, a to do výše dané rozpočtem na kalendářní rok,

 • rozhoduje o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně,

 • zabezpečuje problematiku veřejné podpory ve vztahu k poskytování příspěvků z rozpočtu města externím subjektům a ve vztahu k přijaté veřejné podpoře,

 • vede oddělené účetnictví hospodářské činnosti města a zabezpečuje zpracování přiznání daně z příjmu právnických osob a DPH,

 • plní další úkoly zadané zastupitelstvem města, radou města, starostou, místostarostou a tajemníkem MěÚ v oblasti své působnosti.

b)    V oblasti výkonu státní správy (přenesená působnost)

 • zajišťuje správu předepsaných místních i správních poplatků včetně jejich vymáhání,

 • zajišťuje vymáhání neuhrazených pohledávek města vzniklých v rámci samostatné i přenesené působnosti města,

 • zajišťuje výkon daňové exekuce a realizuje dražby exekučně zabavených movitých věcí,

 • vede účetní evidenci neuhrazených pohledávek města vzniklých v rámci přenesené působnosti města,

 • řeší přestupky dle zvláštních právních předpisů v oblasti své působnosti.

 

 


Název funkce Telefon Mobil Kancelář Budova
Ing. Barbora Balcárková
vedoucí finančního odboru583 468 210
731 459 095
143
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Ing. Eva Sléžková
hlavní účetní583 468 213
 144
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Zdenka Drapáčová
účtování rozpočtových výdajů583 468 268
 147
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Věra Chládková
účetní – hospodářská činnost, DPH583 468 212
 145
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Jaroslava Janů
pokladní583 468 205
 006
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Jaroslava Pelikánová
fakturace, úhrady583 468 239
 142
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Šárka Pospíšilová
správce místních poplatků583 468 209
 147
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Bc. Zdeňka Přikrylová
finanční analytička583 468 260
 145
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Alena Ptáčková
pokladní583 468 146
 029
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Mgr. Jana Sutorová
vymáhání pohledávek583 468 242
 117
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Jana Vepřková
účetní583 468 259
 142
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh