Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Organizační struktura - Odbor rozvoje a územního plánování

Vykonávané činnosti v oblasti samostatné působnosti:

 • zpracovává podklady pro rozhodnutí rady města a usnesení zastupitelstva města  na úseku územního plánování,
 • na základě rozhodnutí rady města zajišťuje podkladové dokumentace pro rozhodování orgánů města v oblasti rozvoje města (architektonické studie, dokumentaci pro územní řízení, předběžné propočty investičních nákladů),
 • eviduje, zpracovává a předkládá radě města žádosti a podněty od institucí a občanů v oblasti územního plánování a rozvoje města,
 • zpracovává a vydává komplexní stanoviska za město Zábřeh, jako účastníka správního řízení pro účely územního, stavebního a vodoprávního řízení při povolování staveb na území města a městských částí,
 • zajišťuje průběžnou výměnu informací mezi městem a vlastníky a správci inženýrských sítí v oblasti budování a rozvoje těchto sítí v návaznosti na ÚPDS a upřesněné investiční záměry města,
 • zajišťuje správu dat GIS (včetně technické podpory GIS aplikací používaných na MěÚ) a zpracovává návrhy koncepce rozvoje IS v oblasti GIS - jak pro město, tak pro mikroregion (správní obvod),
 • zajišťuje od Katastrálního úřadu dodávku datových souborů KN pro všechna katastrální území v působnosti města, včetně aktualizace těchto dat
 • podílí se na zpracování podkladových a koncepčních materiálů, týkajících se správy majetku města podle pokynů starosty a tajemníka MěÚ ,
 • provádí sběr informací a zpracování dat pro tvorbu a aktualizaci strategických dokumentů,
 • poskytuje informace ve vztahu ke strategickým dokumentům města,
 • zajišťuje koordinační činnosti při podávání projektů v rámci dotačních titulů,
 • organizačně zajišťuje přípravu a realizaci projektových úkolů v souladu s platným vnitřním předpisem,
 • plní další úkoly zadané zastupitelstvem města, radou města, starostou, místostarostou a tajemníkem MěÚ v oblasti své působnosti.
 • ve vztahu ke Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko:
  • provádí konzultační, metodickou a poradenskou činnost v rámci dotační politiky Evropské unie a České republiky,
  • zajišťuje sběr informací a zpracování dat pro tvorbu a aktualizaci strategických dokumentů,
  • administrativně zabezpečuje jednání orgánů mikroregionu,
  • zajišťuje záležitosti svazku obcí, pokud nejsou v kompetenci předsedy nebo valné hromady.

Vykonávané činnosti v oblasti výkonu státní správy (přenesená působnost):

 • zajišťuje činnost správního orgánu územního plánování pro správní obvod úřadu dle platné legislativy,
 • zajišťuje za úřad s rozšířenou působností konzultační, metodickou a poradenskou činnost v rámci oblasti dotací a ostatních ekonomických nástrojů podpory obcí,
 • zprostředkovává obcím informace o dotační politice Evropské Unie.

Název funkce Telefon Mobil Kancelář Budova
Ing. arch Václav Doležal
vedoucí odboru rozvoje a územního plánování583 468 234
736 674 397
226
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Ing. Dalibor Bartoň
příprava projektů města, dotace583 468 204
 227
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Mgr. Tomáš Hedrich
GIS583 468 265
 223
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Ing. Kateřina Krejčí
rozvoj města, dotace583 468 262
 227
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Ing. arch. Vladimíra Manďáková
územní plánování583 468 237
 223
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Ing. Renata Pavlů
investiční referent v oblasti komunikací a DZ583 468 201
603 259 352
223
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Bohdana Smrčková
vyjádření a stanoviska583 468 235
 226
Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh