Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Organizační struktura - Obecní živnostenský úřad

Životní situace

Vykonávané činnosti v oblasti samostatné působnosti:

 • plní další úkoly zadané zastupitelstvem města, radou města, starostou, místostarostou a tajemníkem MěÚ v oblasti své působnosti.

Vykonávané činnosti v oblasti výkonu státní správy (přenesená působnost):

Živnostenské podnikání

 • vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem, plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy
 • provádí konzultační a poradenské činnosti v oboru živnostenského podnikání a předpisů souvisejících pro podnikatele popřípadě budoucí podnikatele,
 • je provozovatelem živnostenského rejstříku,
 • vydává výpisy ze živnostenského rejstříku v úplném nebo částečném rozsahu nebo potvrzení o určitém zápisu, popř. o tom, že v rejstříku určitý zápis není, provádí sumarizaci a ukládání dat, zajišťuje předávání dat na zákonem stanovené orgány státní správy,
 • komplexně zajišťuje odbornou agendu v oboru živnostenského podnikání a vykonává komplexně všechny právní činnosti v rozsahu stanoveném platnou legislativou v celém územním správním obvodu;  provádí ucelené správní řízení v souvislosti se živnostenským podnikáním za všechny druhy živností; vede příslušnou spisovou dokumentaci ke všem vydaným živnostenským oprávněním a zajišťuje její archivaci,
 • provádí řešení přestupků a správních  deliktů na úseku  živnostenského podnikání a přípravu rozhodnutí o sankcích za neplnění povinností podle živnostenského zákona a  zvláštních právních předpisů včetně návrhu opatření,
 • plní funkci centrálního registračního místa:
  • přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení na základě zvláštního právního předpisu
   od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění,
  • přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění, a to v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy,
  • přijímá oznámení osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení,
  • přijímá oznámení a hlášení fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem,
 • plní funkci jednotného kontaktního místa podle zvláštního právního předpisu,
 • spolupracuje s Krajským živnostenským úřadem a zákony stanovenými orgány státní správy v oblasti živnostenského podnikání,
 • vyměřuje správní poplatky podle zák. č. 634/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
 • koordinuje nebo zajišťuje koordinaci a usměrňování správy v odborném oboru živnostenského podnikání za všechny druhy živností v celém územním správním obvodu,
 • plní další úkoly zadané starostou, místostarostou, tajemníkem MěÚ a vedoucím odboru z oblasti živnostenského podnikání

Zemědělské podnikání

 • komplexně zajišťuje odbornou agendu v oboru zemědělského podnikání a vykonává komplexně všechny právní činnosti v rozsahu stanoveném platnou legislativou v celém územním správním obvodu včetně vydávání osvědčení; provádí ucelené správní řízení v souvislosti s evidencí zemědělského podnikatele; vede příslušnou spisovou dokumentaci k Evidenci zemědělských podnikatelů a zajišťuje její archivaci ,
 • vydává výpisy z evidence zemědělských podnikatelů za celý správní obvod,
 • provádí konzultační a poradenské činnosti v celém územním správním obvodu v ucelených odborných oblastech státní správy v oboru zemědělského podnikání a předpisů souvisejících pro podnikatele popřípadě budoucí podnikatele,
 • spolupracuje s Krajským živnostenským úřadem a zákony stanovenými orgány státní správy v oblasti evidence zemědělských podnikatelů,
 • vyměřuje správní poplatky podle zák. č. 634/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
 • koordinuje nebo zajišťuje koordinaci a usměrňování správy v odborném oboru zemědělského podnikání v celém územním správním obvodu,
 • plní další úkoly zadané starostou, místostarostou, tajemníkem MěÚ a vedoucím odboru z oblasti zemědělských podnikatelů,

Oblast kontrolní činnosti

 • vykonává komplexně všechny právní činnosti v celém územním správním obvodu
 • v rozsahu stanoveném platnou legislativou - provádí ucelené správní řízení v souvislosti se změnou, pozastavením či zrušením živnostenského oprávnění,
 • provádí řešení přestupků a správních deliktů na úseku živnostenského podnikání a přípravu rozhodnutí o sankcích za neplnění povinností podle živnostenského zákona a  zvláštních právních předpisů včetně návrhu opatření,
 • provádí konzultační a poradenské činnosti v oboru živnostenského podnikání a předpisů souvisejících pro podnikatele popřípadě budoucí podnikatele
 • provádí komplexní kontrolní činnost v celém územním správním obvodu dle živnostenského zákona a ukládá sankce za porušení povinností podle živnostenského zákona,
 • provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených dalšími právními předpisy,
 • spolupracuje s dalšími orgány státní správy, které provádí kontrolu podle zvláštních předpisů příp. s orgány činnými v trestním řízení,
 • šetří stížnosti, oznámení a podněty týkající se nedostatků v činnosti podnikatelských subjektů z oblasti živnostenského podnikání
 • spolupracuje s Krajským živnostenským úřadem a zákony stanovenými orgány státní správy v oblasti živnostenského podnikání,
 • vykonává cenovou kontrolu podle platné legislativy,
 • plní další úkoly zadané starostou, místostarostou, tajemníkem MěÚ a vedoucím odboru z oblasti živnostenského podnikání.

S·dotazy a se žádostmi o informace týkající se živnostenského podnikání nebo podnikání v·zemědělství se můžete obrátit na pracovníky živnostenského úřadu na níže uvedených kontaktech.


Název funkce Telefon Mobil Kancelář Budova
Ing. Petra Valentová
vedoucí obecního živnostenského úřadu583 468 140
736 779 267
25
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Bc. Liběna Koňariková
referentka583 468 148
 025
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Bc. Jitka Trávníčková
referentka583 468 142
 27
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Ing. Radovan Vrba
živnostenská kontrola a živnostenský rejstřík583 468 141
 27
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Životní situace