Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Organizační struktura - Oddělení sociální péče a prevence

a) v oblasti samostatné působnosti

 • vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí, přičemž spolupracuje s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi,
 • zajišťuje sociální poradenství a aktivizační služby pro cílové skupiny: zdravotně postižení, rodiny s dětmi, cizince, osoby v hmotné nouzi a seniory,
 • podílí se na procesu plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování,
 • realizuje protidrogovou politiku ve městě,
 • realizuje pro-rodinnou politiku ve městě,
 • realizuje úkony spojené s výkonem opatrovníka u osob omezených či zbavených způsobilosti k právním úkonům,
 • zabývá se problematikou rizikového chování a trestné činnosti,
 • zabývá se problematikou sociálního vyloučení z důvodu zdravotního postižení a stáří,
 • zabývá se problematikou národnostních menšin, etnik a multikulturalismu,
 • zajišťuje koordinaci prevence kriminality a sociálně negativního chování ve městě,
 • zabezpečuje provoz Domu s pečovatelskou službou, vede seznam žadatelů o umístění v tomto zařízení a sleduje úroveň poskytovaných sociálních služeb,
 • zabezpečuje provoz sociálního a krizového bytu a vede seznam žadatelů o umístění v tomto zařízení,
 • spolupracuje s organizační složkou města Městská sociální zařízení a metodicky řídí a kontroluje její činnost,
 • na dožádání provádí šetření různých aspektů životní situace klientů,
 • plní další úkoly zadané zastupitelstvem města, radou města, starostou, místostarostou a tajemníkem MěÚ.

b) V oblasti výkonu státní správy (přenesená působnost)

 • rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce pro účely dávek důchodového pojištění,
 • rozhoduje o stanovení úhrady sociálních služeb pro děti svěřené do péče výchovného ústavu za sociální služby,
 • vydává parkovací průkazy označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou,
 • zajišťuje základní i specializované sociální poradenství,
 • zabezpečuje odborné sociální poradenství osobám, které se mohou ocitnout v konfliktu se společností,
 • zabezpečuje zprostředkování sociální služby nebo kontaktu s poskytovateli sociálních služeb,
 • zabezpečuje poskytování služeb osobám, kterým je ukončena hospitalizace, nebo které jsou z důvodu neposkytnutí služby v ohrožení zdraví či života,
 • zabezpečuje depistážní činnost zaměřenou na vědomé, cílené a včasné vyhledávání jedinců, rodin a skupin v nepříznivé sociální situaci a na analýzu jejich sociálních potřeb v dané komunitě,
 • zabezpečuje sociální práci zaměřenou na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo vzniku problémů v osobním nebo sociálním vývoji,
 • zabezpečuje spolupráci mezi subjekty, které působí v oblasti ochrany před sociálním vyloučením,
 • podílí se na zajištění intervence v případech domácího násilí,
 • poskytuje informace vedoucí k řešení hmotné nouze nebo k jejímu předcházení.

Název funkce Telefon Mobil Kancelář Budova
Mgr. Jana Kapplová
vedoucí Odboru socíálních věcí583 468 120
737456172
127
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Mgr. Eva Bräuerová
sociální pracovnice583 468 117
 130
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Mgr. Petra Grycová
sociální pracovnice583 468 124
 128
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Bc. Veronika Kylarová
sociální pracovnice583 468 166
 128
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh
Bc. Miroslava Machová
sociální kurátor pro dospělé583 468 121
 130
Budova II: Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh