Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

OZV č. 3/2005 (O znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání):

PDF Tisk Email

Obecně závazná vyhláška města Zábřeh
č. 3/2005
o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání

Zastupitelstvo města Zábřeh vydává dne 29. 6. 2005 podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku tohoto znění:

Článek 1
Znak, vlajka, barvy města

1) Znakem města Zábřeh je modrý štít se stříbrnou hradební kvádrovanou zdí s cimbuřím o pěti stínkách, z níž vyrůstá stříbrná kvádrovaná věž s brankou provázená dvěma štíhlými stříbrnými věžemi s brankami spojenými s architekturou naznačenými cestami. Střecha prostřední věže je kvádrovaná, ostatní střechy červené, všechny pak mají na špici červenou šestihrotou hvězdu.

2) Vlajka města je vodorovně půlená, horní půle stříbrná (bílá), spodní modrá. V horní polovině pět červených hvězd do oblouku s vrcholem na svislé ose vlajky.

3) Barvy města jsou modrá, červená, stříbrná (bílá) a černá.

4) Vyobrazení znaku a vlajky města Zábřeh jsou přílohou této vyhlášky a jsou v originále uchovány na Městském úřadu v Zábřehu.

Článek 2
Užívání znaku města

1) Znak města může užívat město Zábřeh a jím zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby.

2) Jiné orgány, organizace a zařízení, právnické i fyzické osoby tak mohou učinit jen se souhlasem rady města.

3) Svolení k užívání znaku města vydává na základě odůvodněné žádosti obsahující barevný nákres a způsob umístění rada města.

4) Znak města se užívá zpravidla:

a) v záhlaví významných listin a písemných dokumentů

b) k vnějšímu označení budov (místností)

c) na orientačních a propagačních tabulích

d) na některých předmětech a jiném majetku města nebo organizací jím založených

e) na propagačních tiscích a publikacích

f) na upomínkových předmětech.

Článek 3
Užívání vlajky města

K užívání vlajky města není nutný souhlas.

Článek 4
Úplata za užívání znaku města

Článek 4 zrušen na 24. ZM dne 15.2.2006.

Článek 5
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/1992 o znaku a praporu města Zábřeha a jejich užívání.

Článek 6
Závěrečná ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.8.2005.

……………………………………………

……………………………………………

-

starosta města

-

zástupce starosty

Vyobrazení:

Znak města Zábřeh Vlajka města Zábřeh.

Aktualizováno Úterý, 29 Prosinec 2009 13:07
 

Informační centrum

Informační centrumČSA 1
789 01 Zábřeh

Telefon: +420 583 411 653
tourism.zabreh.cz

Kontakty MěÚ Zábřeh


Městský úřad Zábřeh

Telefon: 583 468 111
E-mail: posta@muzabreh.cz
Fax: 583 416 505
ID datové schránky: hk9bq2f (město Zábřeh, OVM)

Další informace