Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Přírodní park „Březná“

PDF Tisk Email

Okresní úřad Šumperk rozhodl dne 13. května 1997 (Nařízení Okresního úřadu Šumperk č. 14/1997) zřídit v níže uvedených katastrálních územích a jejich částech přírodní park Březná. Toto nařízení nabylo účinnosti dnem 1.6.1997.

Přírodní park Březná se rozkládá a jeho hranice jsou vymezeny na následujících katastrálních územích nebo jejich částech:

Hoštejn, Hynčina, Lupěné, Hněvkov, Václavov, Pivonín, Svébohov, Nemile, Zábřeh, Rovensko, Postřelmůvek, Vyšehoří, Klášterec, Olšany, Zborov, Bušín, Jakubovice, Písařov, Bukovice, Březná, Březenský Dvůr, Štíty, Crhov, Jedlí, Horní Studénky, Drozdov a Kosov.

Poslání přírodního parku Březná:

1. Zachování krajinného rázu typického pro tuto část Zborovské vrchoviny, tvořené jednak rovinatými a mírně zvlněnými náhorními částmi, jednak soustavou hluboce zaříznutých údolí, jmenovitě řeky Březné a Moravské Sázavy, dále lesními porosty na mnoha místech s přirozenou druhovou skladbou, charakteristickou strukturou zemědělských kultur a krajinné zeleně a s vhodnými podmínkami pro rekreaci i další koordinovaný a ekologický rozvoj sídel i okolní krajiny.
2. Ochrana významných lokalit a biotopů s výskyty zvláště chráněných rostlinných a živočišných druhů, majících nenahraditelný význam pro zachování druhové diverzity živých organismů, dále i lokalit významných geologicky, geomorfologicky, paleontologicky apod.
3. Výzkumné práce a monitorování dalšího vývoje krajinného prostředí.
4. Účelná regulace a diferenciace čerpání přírodních zdrojů.
5. Realizace takových forem rekreace, které negativně neovlivní krajinný ráz a hodnotné části území.

Charakteristika:

Geologické podloží je tvořeno silně metamorfovanými horninami, biotiticko migmatitickými rulami, svory a kvarcity zábřežského krystalinika, které se střídají se žílami biotiticko amfibolických křemenných dioritů (tonality) např. v oblasti Horních Studének, Jedlí a Svébohova.

Botanicky nejdanější je komplex mezofilních až hydrofilních luk a olšin v údolí řeky Březné a jejích přítoků s početnými populacemi bledule jarní (Leucojum vernum), s ostřicí žlutou (Carex flava) a ostřicí prosovou (Carex panicea), lýkovcem jedovatým (Daphne mezereum) nebo vachtou trojlistou (Menyanthes trifoliata).

V lesnatých částech se zbytky svěžích bučin s jedlí bělokorou (Abies alba) hnízdí čáp černý (Ciconia nigra). Na mokřady, rybníčky a bystřiny je vázán rak říční (Astacus astacus) a rak bahenní (Astacus leptodactylus), škeble rybničná (Anodonta cygnea), ledňáček říční (Alcedo atthis), čolek horský ( Triturus alpestris), mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) a užovka obojková (Natrix natrix).

Mírně členitá, poměrně vyvážená a esteticky působivá krajina je osídlena a hospodářsky využívána více než 600 let.

Aktualizováno Pondělí, 05 Srpen 2013 13:26