Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Základní pojmy

PDF Tisk Email

Mimořádná událost

Škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

Krizová situace

Mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav (krizový stav). Jedná se o takové stavy, kdy hrozící nebezpečí nelze odvrátit nebo způsobené následky odstranit běžnou činností správních orgánů a složek integrovaného záchranného systému.

Integrovaný záchranný systém

Koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. Tvoří jej Hasičský záchranný sbor České republiky, Zdravotnická záchranná služba a Policie České republiky.

Ochrana obyvatelstva

plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku.

Havárie

Mimořádná událost vzniklá v souvislosti s provozem technických zařízení a budov, užitím, zpracováním, výrobou, skladováním nebo přepravou nebezpečných látek nebo nakládáním s nebezpečnými odpady.

Záchranné práce

Činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku osob nebo životního prostředí a vedoucího k přerušení jejich příčin.

Likvidační práce

Činnost k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí.

Věcná pomoc

Poskytnutí věcných prostředků při provádění záchranných a likvidačních prací a při cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce. Věcnou pomocí se rozumí i pomoc poskytnutá dobrovolně bez výzvy, ale se souhlasem nebo vědomím velitele zásahu, starosty obce nebo hejtmana kraje.

Osobní pomoc

Činnost nebo služba při provádění záchranných a likvidačních prací a při cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce. Osobní pomocí se rozumí i pomoc poskytnutá dobrovolně, bez výzvy, ale se souhlasem nebo s vědomím velitele zásahu, starosty obce nebo hejtmana kraje.

Krizové řízení

Souhrn řídících činností včetně příslušných orgánů, zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v s souvislosti s řešením krizové situace.

Pracovní povinnost

Povinnost fyzických osob vykonávat po nezbytně nutnou dobu určené práce, které jsou nutné pro řešení krizové situace a které jsou tyto osoby povinny konat v místě určeném orgánem krizového řízení a podle potřeb pro řešení krizové situace i nad rámec pracovní doby, stanovené v pracovněprávních předpisech.

Pracovní výpomoc

Povinnost fyzických osob vykonávat jednorázové a mimořádné úkoly nezbytné pro řešení krizové situace, které jsou povinny konat v místě určeném orgánem krizového řízení a podle potřeb pro řešení krizové situace i nad rámec pracovní doby, stanovené v pracovněprávních předpisech.

Věcné prostředky

Movité a nemovité věci ve vlastnictví státu, územních samosprávných celků a právnických a fyzických osob nebo jimi poskytované služby, které lze použít při řešení krizových situací.

Základní typy mimořádných událostí

· požáry, rozsáhlé lesní a velké plošné požáry,

· záplavy a povodně, záplavy vzniklé přívalovým deštěm apod.,

· výron nebo únik nebezpečných škodlivin do ovzduší (např. únik čpavku z chladícího zařízení, havárie při přepravě škodlivin apod.,

· vichřice, sněhové a námrazové kalamity, krupobití,

· rozsáhlé dopravní havárie – hromadné autohavárie, velká železniční neštěstí, pád letadla,

· epidemie a pandemie nakažlivých onemocnění lidí, epizootie zvířat (např. salmonelóza, mor prasat, slak atd.), reakce na BSE

· přerušení dodávek médií (např. elektrické energie, vody, plynu, tepla, telekomunikačních služeb apod.),

· výbuchy (např. plynovzdušné směsi, trhaviny, prašné provozy, přeprava výbušnin apod.),

· nedostatek vody,

· sesuvy půdy a svahové pohyby,

· podstatné zhoršení kvality ovzduší,

· teroristické akce a narušení veřejného pořádku.

Aktualizováno Středa, 12 Duben 2017 09:31