Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Přehled právních norem:

PDF Tisk Email

1/1993 Sb.

 Ústava České republiky

 2/1993 Sb.

 O vyhlášení listiny základních práv a svobod

 128/2000 Sb.

 O obcích (obecní zřízení)

 388/2002 Sb.

 Stanovení správních obvodů obcí s pověřeným OÚ a rozšířenou působností

 106/1999 Sb.

 O svobodném přístupu k informacím

 101/2000 Sb.

 O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

 491/2001 Sb.

 O volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

 22/2004 Sb.

 O místním referendu a o změně některých zákonů

 84/1990 Sb.

 O právu shromažďovacím

 85/1990 Sb.

 O právu petičním

 553/1991 Sb.

 O obecní policii

 65/1965 Sb.

 Zákoník práce

 312/2002 Sb.

 O úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

 320/2001 Sb.

 O finanční kontrole

 143/1992 Sb.

 O platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích

 71/1967 Sb.

 O správním řízení (správní řád)

 368/1992 Sb.

 O správních poplatcích

 40/1964 Sb.

 Občanský zákoník

 50/1976 Sb.

 O územním plánování a stavebním úřradu (stavební zákon)

 137/1998 Sb.

 O obecných technických požadavcích na výstavbu

 132/1998 Sb.

 Vyhláška MMR, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona

 174/1994 Sb.

 Požadavky na stavby pro osoby s omezenou možností pohybu

 114/1992 Sb.

 O ochraně přírody a krajiny

 289/1995 Sb.

 O lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

 449/2001 Sb.

 O myslivosti

 99/2004 Sb.

 O rybářství

 334/1992 Sb.

 O ochraně zemědělského půdního fondu

 246/1992 Sb.

 Na ochranu zvířat proti týrání

 185/2001 Sb.

 O odpadech a o změně některých dalších zákonů

 86/2002 Sb.

 Zákon o ochraně ovzduší

 326/2004 Sb.

 O rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

 254/2001 Sb.

 Vodní zákon

 274/2001 Sb.

 O vodovodech a kanalizacích

 56/2001 Sb.

 O podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

 12/1997 Sb.

 O bezpečnosti a plynulosti  provozu na pozemních komunikacích

 13/1997 Sb.

 O pozemních komunikacích

 111/1994 Sb.

 O silniční dopravě

 168/1999 Sb.

 O  pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

 302/2001 Sb.

 O technických prohlídkách a měření emisí vozidel

 243/2001 Sb.

 O registraci vozidel

 341/2002 Sb.

 O schvalování technické způsobilosti vozidel

 31/2001 Sb.

 O řidičských průkazech a o registru řidičů

 32/2001 Sb.

 O evidenci dopravních nehod

 200/1990 Sb.

 O přestupcích

 239/2000 Sb.

 O integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

 240/2000 Sb.

 Krizový zákon

 241/2000 Sb.

 O hospodářských opatřeních pro krizové stavy

 133/1985 Sb.

 O požární ochraně

 301/2000 Sb.

 O matrikách, jménu a příjmení

 41/1993 Sb.

 O sjednání Protokolu č. 9 k Úmluvě o ochraně lidských práv

 133/2000 Sb.

 O evidenci obyvatel a rodných číslech

 328/1999 Sb.

 O občanských průkazech

 329/1999 Sb.

 O cestovních dokladech

 114/1988 Sb.

 O působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení

 463/1991 Sb.

 O životním minimu

 482/1991 Sb.

 O sociální potřebnosti

 100/1988 Sb.

 O sociálním zabezpečení

 563/1991 Sb.

 O účetnictví

 243/2000 Sb.

 Zákon o rozpočtovém určení daní

 250/2000 Sb.

 O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

 337/1992 Sb.

 O správě daní a poplatků

 202/1990 Sb.

 O loteriích a jiných podobných hrách

 565/1990 Sb.

 O místních poplatcích

 338/1992 Sb.

 O dani z nemovitostí

 455/1991 Sb.

 O živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

 552/1991 Sb.

 O státní kontrole

 570/1991 Sb.

 O živnostenských úřadech

 561/2004 Sb.

 Školský zákon

 14/2005 Sb.

 O předškolním vzdělávání

 15/2005 Sb.

 Náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a hodnocení školy

 16/2005 Sb.

 O organizaci školního roku

 74/2005 Sb.

 O zájmovém vzdělávání

 54/2005 Sb.

 O náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí

 73/2005 Sb.

 Vyhláška MŠMT o vzdělávání dětí, žáků a studentů se spec. vzdělávacími potřebami

 172/1991 Sb.

 O přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí

 265/1992 Sb.

 O zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

 344/1992 Sb.

 O katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)

 219/2000 Sb.

 O majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ….

 513/1991 Sb.

 Obchodní zákoník

Plné znění předpisů naleznete na portálu veřejné správy.

Aktualizováno Středa, 20 Říjen 2010 07:49
 

Kontakty MěÚ Zábřeh


Městský úřad Zábřeh

Telefon: 583 468 111
E-mail: posta@muzabreh.cz
Fax: 583 416 505
ID datové schránky: hk9bq2f (město Zábřeh, OVM)

Další informace