Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Rada města - Rada města Zábřeh

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.

V obci, kde se rada obce nevolí, vykonává její pravomoc starosta, nestanoví-li tento zákon jinak (§ 102 odst.4).

Radu obce tvoří starosta, místostarosta (místostarostové) a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva obce. Počet členů rady obce je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce. Rada obce se nevolí v obcích, kde zastupitelstvo obce má méně než 15 členů.

Je-li starosta nebo místostarosta odvolán z funkce nebo se této funkce vzdal, přestává být i členem rady obce.

Zákon 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) § 99.Radní města
Termíny jednání RM na rok 2017
Zvláštní komise RM
Komise RM
Programové prohlášení RM 2014 – 2018
RM v zákoně o obcích
Jednací řád Rady města Zábřeh