Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Základní informace

PDF Tisk Email

K vytváření, úpravám, kontrole a plánování rozpočtu používá město Zábřeh střednědobý plánovací dokument (SPD). Jako samostatná položka je vedena hospodářská činnost, která do rozpočtu na stranu příjmů vstupuje teprve po schválení orgány města (ZM).

SPD – střednědobý plánovací dokument:

1. Základní ustanovení:

 • střednědobý plánovací dokument (SPD) je základním dokumentem finančního řízení MěÚ Zábřeh.
 • na jeho zpracování (návrzích změn) se podílejí odpovědní vedoucí odborů a oddělení a vedoucí projektových skupin.
 • za kontrolu a koordinaci SPD je odpovědný tajemník městského úřadu a v oblasti projektových úkolů jednotliví garanti projektových úkolů (starosta a místostarostové).
 • za technické zapracování informací do tabulek SPD odpovídá vedoucí finančního odboru.
 • vedoucí finančního odboru předkládá starostovi (vedení města) analytickou zprávu k předloženým změnám a vývoji rozpočtu a rozpočtových výhledů - s návrhem možných řešení.

2. Postupy zpracování SPD:

 • vedoucí odborů a oddělení odpovídají za vedení pracovního přehledu plnění svých plánů a výhledů, stejně jako ostatních položek (osobní výdaje, mandatorní výdaje a pod.) ve svých rozpočtových kapitolách. V případě potřeby jakékoliv změny provedou tuto návrh formou úpravy v konkrétní tabulce a přiloží stručný komentář.
 • vedoucí projektových úkolů (dále PÚ) sledují průběžně vývoj financování projektového úkolu. V případě nutnosti změny ve financování PÚ zaznamenají návrh této změny do tabulky. Zároveň tuto tabulku s návrhem uloží do databáze projektového úkolu jako součást Identifikačního listu PÚ.

3. Časový harmonogram:

 • vedoucí zaměstnanci i vedoucí projektových skupin zasílají své návrhy průběžně.
 • mají li být návrhy projednány v RM, musí být vloženy do systému 21 kalendářních dnů před jednáním RM tak, aby mohly být připraveny a projednány.

SPD pracuje s pojmy Příjmy a Výdaje.

Hospodářská činnost:

Hospodářská činnost je rozdělena do dvou kapitol a to:

a) hospodářská činnost oddělení bytové správy

b) ostatní hospodářská činnost

ad a)

Oddělení bytové správy spravuje bytový fond města.

Do jeho pravomocí spadá:

 • běžné opravy majetku využívaného k nájmu bytů
 • uzavírání kaucí
 • uzavírání nájemních smluv s nájemci bytů
 • výběr nájemného
 • vyúčtování za služby

Dosažený hospodářský výsledek je po schválení orgány města (ZM) používán k opravám a zhodnocování bytového fondu města.

ad b)

Ostatní hospodářská činnost zahrnuje:

 • prodej majetku
 • nájmy pozemků
 • nájmy nebytových prostor
 • nájmy lesní půdy
 • nájmy reklamních ploch
 • nájmy zahrádek

Hospodářská činnost pracuje s pojmy Náklady a Výnosy.

Aktualizováno Úterý, 06 Leden 2015 08:32