Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Zastupitelstvo města Zábřeh

ÚSTAVA ČR - Ústavní zákon 1/1993 Sb.

Čl.101

(1) Obec je samostatně spravována zastupitelstvem.
(2) Vyšší územní samosprávný celek je samostatně spravován zastupitelstvem.
(3) Územní samosprávné celky jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu.
(4) Stát může zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem.

Čl.104

(1) Působnost zastupitelstev může být stanovena jen zákonem.
(2) Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech samosprávy, pokud nejsou zákonem svěřeny zastupitelstvu vyššího územního samosprávného celku.
(3) Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky.Zakotvení ZM v Ústavě ČR
Jednací řád Zastupitelstva
Výbory ZM
Zastupitelé města
Termíny zasedání Zastupitelstva města na rok 2017