Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Zásady označování budov

PDF Tisk Email

Článek 1

Úvodní ustanovení

Městský úřad Zábřeh určuje tímto v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, §32, odst. 1 barvu a provedení čísel určených městským úřadem, kterými je vlastník nemovitosti  povinen na svůj náklad označit budovu a udržovat je v řádném stavu.

Článek 2

Základní pojmy

Pro účely těchto zásad:

1) "Domovní tabulkou" se rozumí tabulka nesoucí buď číslo popisné, orientační nebo evidenční.

2) "Popisné číslo" vyjadřuje příslušnost budovy ke katastrálnímu území města Zábřehu.

3) "Orientační číslo" vyjadřuje příslušnost budovy k veřejnému prostranství nebo ulici města Zábřehu.

4) "Evidenční číslo" vyjadřuje příslušnost stavby určené k individuální rekreaci ke katastrálnímu území města Zábřehu.

Článek 3

Barva a provedení domovních tabulek

Městský úřad Zábřeh určuje pro budovy toto provedení domovních tabulek:

1) Domovní tabulka s popisným číslem - barva podkladu je bílá, barva písma a orámování je červená.

2) Domovní tabulka s orientačním číslem - barva podkladu je bílá, barva písma a orámování je modrá

Budovy mohou být označeny číslem orientačním i v jiném provedení než je uvedeno. Vždy však

způsobem zřetelným, nezaměnitelným s číslem popisným a evidenčním, s minimální výškou číslic

80 mm.

3) Domovní tabulka s evidenčním číslem - barva podkladu je bílá, barva písma a orámování je zelená.

Určeným materiálem je ocelový plech oboustranně smaltovaný nebo odolný plast.

 

Parametry domovních tabulek:

Tabulka čísla

popisného, orientačního, evidenčního:

rozměr

160-220 x 160 mm

podle počtu číslic

vnější okraj

10 mm

kontrastní orámování

šíře 5 mm

výška číslic

80 mm

Číslice se v poli centrují podle svislé i vodorovné osy pole.

Arabské číslice, u čísel orientačních jeden znak české abecedy bez diakritických znamének

Článek 4

Způsob označování budov

1) Každá budova na území města Zábřehu  musí být označena popisným a orientačním číslem, To neplatí pro budovy dle čl. 2 odst. 4; každá budova dle čl. 2 odst. 4 musí být označena číslem evidenčním.

2) Označení budovy číslem popisným, orientačním a evidenčním se provede umístěním domovní tabulky v barvě a provedení dle čl. 3 s tímto číslem na budovu tak, aby bylo viditelné a čitelné z veřejné komunikace.

 

Článek 5

Závěrečná ustanovení


1) Za nedodržení ustanovení těchto zásad je možné uložit v souladu s § 58, zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pokutu právnické osobě a fyzické osobě podnikající do výše 10 000,- Kč.

2) Za nedodržení ustanovení těchto zásad je možné uložit v souladu s § 47b a § 48, zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, pokutu fyzické osobě až do výše 10 000 Kč.

 

3) Znění těchto zásad vzala na vědomí 76. Rada města Zábřehu pod č. usn. 09/076/112/01/01 dne 24.6.2009.

4) Zásady označování budov na území města Zábřeh vydal Městský úřad Zábřeh s účinností ode dne 1. července 2009.


Ing. Zdeněk Kolář

starosta  města

Aktualizováno Pondělí, 16 Květen 2011 16:09
 

Kontakty MěÚ Zábřeh


Městský úřad Zábřeh

Telefon: 583 468 111
E-mail: posta@muzabreh.cz
Fax: 583 416 505
ID datové schránky: hk9bq2f (město Zábřeh, OVM)

Další informace