Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Zásady pro hospodaření s byty v majetku města Zábřeh

PDF Tisk Email


Pro stanovení podmínek hospodaření s byty a obytnými místnostmi ve vlastnictví města Zábřehu (dále jen "byty") vydává rada města v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, tyto

zásady pro hospodaření s byty v majetku města Zábřeh.

Část I

Obecná ustanovení

1.            Bytem je soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu užívání určen.

2.            Bytem se sníženou kvalitou je byt bez ústředního vytápění a s částečným nebo společným základním příslušenstvím, nebo byt bez ústředního vytápění a bez základního příslušenství, nebo byt s ústředním vytápěním bez základního příslušenství.

3.            Základním příslušenstvím je koupelna nebo koupelnový, popřípadě sprchový kout, a splachovací záchod; základní příslušenství se považuje za součást bytu, i když je v domě mimo byt,  avšak užívá jej jen nájemce bytu.

4.            Ústředním vytápěním je zdroj tepla, který je umístěn mimo byt, nebo který je umístěn v místnosti k tomu určené, včetně sklepa v rodinném domě s jedním bytem, nebo jiné elektrické nebo plynové vytápění, kterým jsou vybaveny všechny obytné místnosti bytu.

5.            Obytnou místností je část bytu (zejména obývací pokoj, ložnice, jídelna), která splňuje požadavky předepsané vyhláškou 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, která je určena k trvalému bydlení a má nejmenší podlahovou plochu 8 m2.

6.            Všechny žádosti v souvislosti s byty přijímá a eviduje Odbor technické správy Městského úřadu Zábřeh (dále jen OTS), který je současně zodpovědný za správu městských bytů. Žádosti, které souvisí s nájmem bytu, výměnou bytů nebo s přechodem nájmu bytu, jsou po doložení všech náležitostí ze strany žadatele postoupeny k projednání členům iniciativního a poradního orgánu rady města, který se zabývá problematikou městských bytů, je-li takový orgán rady města v reálném čase zřízen (dále jen komise), která po zvážení všech skutečností předkládá prostřednictvím OTS radě města (dále jen RM) návrh na usnesení.

7. Výjimkou z ustanovení dle odstavce 6 jsou žádosti o pronájem bytu v domě zvláštního určení Nerudova 7, Zábřeh, kdy za přijímání žádostí, evidenci žadatelů, jejich výběr na základě zdravotní potřebnosti a souhlasu kompetentních orgánů státní správy, až po předložení návrhu na schválení nájemního vztahu s konkrétním žadatelem v RM, odpovídá vedoucí Odboru sociálního a zdravotního Městského úřadu Zábřeh (dále jen MěÚ), která předkládá RM návrh na usnesení. Veškeré následné úkony po přijetí usnesení RM zajišťuje OTS.

8.            Nájem bytu, výměnu bytů, podnájem bytu nebo přenechání části bytu, poskytnutí bytu na zápůjčku, dodatek ke smlouvě o nájmu bytu v případě přechodu nájmu bytu,  peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu (dále jen kauce) spojené s nájmem bytu, výši  nájemného v bytě, je možné realizovat pouze na základě usnesení RM.

9.            Žádosti nájemců bytu, které souvisí s opravami bytu, které zajišťuje pronajímatel, jsou OTS evidovány, je prověřována jejich oprávněnost a naléhavost a na základě tohoto prověření jsou tyto opravy s přihlédnutím k finančním možnostem pronajímatele zajišťovány.

Část II

Žádosti o byt, předání a převzetí bytu

1.          Žádosti o nájem bytu a výměnu bytů přijímá OTS na předtištěném formuláři, pokud žadatel splňuje níže uvedené podmínky. Žádosti OTS eviduje podle data podání, a to podle velikosti bytu, o jehož přidělení žadatel žádá. Žadatel je oprávněn žádat pouze o tak velký byt, který svou velikostí zajišťuje lidsky důstojné bydlení žadatele a členů jeho domácnosti.

2.          Pronajímatel rozlišuje tyto druhy žádostí:

A - Žádost o nájem bytu

B - Žádost o nájem bytu v obecním zájmu

C – Žádost o výměnu bytů

D - Žádost o nájem náhradního bytu

E - Žádost o poskytnutí bytu na zápůjčku

3.          Žádost o nájem bytu lze přijmout pouze od žadatele staršího 18 let nebo od žadatele, kterému byla v souvislosti s uzavřením manželství hranice plnoletosti soudně upravena. Podmínkou pro přijetí žádosti je :

-          že žadatel ani jeho manžel či manželka nevlastní bytový dům, rodinný dům ani byt ani neužívá byt na základě nájemní smlouvy na dobu neurčitou – prokazuje se čestným prohlášením

-          že žadatel ani jeho manželka neužívá družstevní byt jako člen bytového družstva na základě podmínek upravených ve stanovách tohoto bytového družstva– prokazuje se čestným prohlášením

-           že žadatel je v Zábřehu přihlášen k trvalému pobytu (ověřuje pracovník OTS náhledem do programu registru obyvatel) nebo je v přímo ve městě Zábřehu nebo jeho místních částech zaměstnán na základě pracovní smlouvy na dobu neurčitou – prokazuje se předložením kopie pracovní smlouvy

-          že žadatel nemá žádné dluhy vůči městu Zábřeh ani MěÚ – prokazuje se potvrzením vystaveným finančním odborem MěÚ

-          že žadatel není a v minulosti nebyl nájemcem bytu v majetku města Zábřehu, kterému byl vypovězen nájem bytu z důvodů uvedených v § 711 občanského zákoníku – prokazuje se čestným prohlášením

-          že je žadatel trestně bezúhonný (za trestně bezúhonného je podle těchto zásad považován i žadatel, který spáchal trestný čin z nedbalosti) – prokazuje se čestným prohlášením

Je povinností žadatele, aby splnění výše uvedených podmínek při podání žádosti prokázal. Veškeré náklady s tímto spojené hradí v plném rozsahu žadatel.

4.          Podmínkou přijetí žádosti o byt je dále úhrada poplatku ve výši 3 000 Kč. Poplatek má charakter zálohy na kauci, která se sjednává k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu podle § 686a občanského zákoníku. Před přidělením bytu tedy nájemce hradí již jen rozdíl mezi schválenou výší kauce na byt a již uhrazenou zálohou ve výši 3 000 Kč. Pokud vezme žadatel svou žádost o byt zpět, vrací se mu záloha v plné výši.

5.          Zařazení žadatele do seznamu žadatelů o nájem bytu je časově omezeno na dobu 2 let, přičemž tato lhůta začíná běžet dnem přijetí jeho žádosti.

6.          Nejpozději před ukončením 2leté lhůty je žadatel povinen požádat OTS o prodloužení žádosti o byt a svoji žádost aktualizovat. Tuto povinnost má žadatel každé 2 roky od přijetí žádosti o byt. Pokud tak žadatel každé 2 roky neučiní, je OTS vyřazen ze seznamu uchazečů o byt a uhrazený poplatek 3 000 Kč je mu vrácen poštovní poukázkou na adresu jeho trvalého bydliště uvedeného v žádosti. Povinností OTS není žadatele na ukončení 2leté lhůty předem upozorňovat. Opětovné podání žádosti o nájem bytu po uplynutí 2leté lhůty se vždy posuzuje jako nová žádost.

7.          Pro prodloužení 2leté lhůty a aktualizaci žádosti při zachování pořadí žadatele v seznamu uchazečů o byt jsou stanoveny stejné podmínky jako pro přijetí žádosti s výjimkou ustanovení dle odstavce 4 tohoto článku – uhrazená záloha na kauci zůstává po celou dobu, po kterou je žádost žadatele evidována, ve výši 3 000 Kč.

8.          Pokud žadatel prokazatelně 2krát odmítne sjednat nájemní vztah na 2 různé volné byty, které svou velikostí zajišťují lidsky důstojné bydlení jeho a členů jeho domácnosti, nebo bude prokazatelně 2krát v tomto případě nečinný, bude OTS za seznamu žadatelů o byt vyloučen a uhrazený poplatek mu bude vrácen poštovní poukázkou na adresu jeho trvalého bydliště uvedeného v žádosti.

9.          Žádost o nájem bytu v obecním zájmu v případě, že je žadatel zaměstnancem, podává statutární orgán jeho zaměstnavatele. Podmínkou přijetí této žádosti je :

-          doložení uzavřené pracovní smlouvy na dobu neurčitou, kde je jako místo výkonu práce uvedeno místo na území města Zábřeh

-          podrobné zdůvodnění žádosti s doloženým souhlasem žadatele s žádostí jeho zaměstnavatele

10.      Podmínku přijetí žádosti o nájem bytu v obecním zájmu v případě, že je žadatel není zaměstnancem, je :

-          místo výkonu činnosti žadatele je na území města Zábřeh

-          podrobné zdůvodnění žádosti

11.      O žádostech o nájem bytu v obecním zájmu, o nájem náhradního bytu a o poskytnutí bytu na zápůjčku, rozhoduje RM individuálně, žadatelé nejsou zařazováni do seznamu žadatelů o byt.

12.      Jestliže žadatel v žádosti o nájem bytu uvede nepravdivé nebo neúplné údaje, nebo některé údaje za účelem získání výhody zatají, bude jeho žádost po zjištění takové skutečnosti OTS vyřazena ze seznamu uchazečů o byt a uhrazený poplatek 3000,-Kč  mu bude vrácen poštovní poukázkou na adresu jeho trvalého bydliště uvedeného v žádosti.

13.      Seznam žadatelů o byt bude OTS aktualizován měsíčně a členům komise bude aktualizované znění tohoto seznamu OTS předkládáno čtvrtletně.

14.      Předání a převzetí bytu se s OTS a nájemcem se vždy účastní jeden člen komise, kterého k účasti vyzve OTS.

Část III

Přidělení a užívání bytu

Článek 1

Nájem bytu

1.       RM o uzavření smlouvy o nájmu volného bytu s konkrétním žadatelem rozhodne zpravidla v souladu s podmínkami uvedenými v části II za předpokladu, že žadatel aktuálně prokáže :

-          výpisem z trestního rejstříku ne starším 3 měsíců svou trestní bezúhonnost (za trestně bezúhonného je podle těchto zásad považován i žadatel, který spáchal trestný čin z nedbalosti)

-          potvrzením o bezdlužnosti vydaným finančním odborem MěÚ, že nemá žádné dluhy vůči městu Zábřeh ani MěÚ

2.       Nájem volného bytu je řešen zpravidla výběrem ze seznamu žadatelů o byt od nejstaršího data podání žádosti s ohledem na velikost bytu, o kterou žádá žadatel, a velikost volného bytu. Toto neplatí pro přidělení náhradního bytu současným nájemcům bytu v majetku města Zábřeh v případě, že :

-          o přidělení náhradního bytu pravomocně rozhodl příslušný soud

-          stávající byt nelze nadále užívat na základě rozhodnutí  stavebního úřadu

-          stávající byt nájemce má pronajímatel zájem využívat k jiným než bytovým účelům nebo je stávající byt předmětem rekonstrukce

3.      Na uzavření smlouvy o nájmu bytu nemá žadatel ani při splnění všech podmínek právní nárok, o jejím uzavření za město Zábřeh rozhoduje s konečnou platností RM.

4.      Při rozhodování RM o nájmu bytu v obecním zájmu je jediným kriteriem veřejný zájem a potřebnost žadatele pro chod a fungování města Zábřeh a státních orgánů na území města sídlících. V obecním zájmu jsou žadatelům zásadně přidělovány byty, které svou velikostí zajišťují lidsky důstojné bydlení žadatele a členů jeho domácnosti.

5.      Nově uzavírané smlouvy o nájmu bytu s výjimkou přechodu nájmu bytu v souladu s občanským zákoníkem jsou sjednávány za následujících podmínek :

- uzavření smlouvy o nájmu bytu je podmíněno uzavřením „Smlouvy o kauci sjednané v souvislosti s uzavřením smlouvy o nájmu bytu“. Výše kauce nesmí přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. Pronajímatel je oprávněn kauci použít k úhradě pohledávek na nájemném a k úhradě za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu nebo k úhradě jiných závazků nájemce v souvislosti s nájmem, přiznaných vykonatelným rozhodnutím soudu nebo vykonatelným rozhodčím nálezem nebo nájemcem písemně uznaných. Nájemce je povinen doplnit peněžní prostředky na účtu u peněžního ústavu na původní výši, pokud pronajímatel tyto peněžní prostředky oprávněně čerpal, a to do jednoho měsíce. Po skončení nájmu je pronajímatel povinen vrátit nájemci nebo jeho právnímu nástupci složené peněžní prostředky s příslušenstvím, pokud nebyly oprávněně čerpány, a to nejdéle do jednoho měsíce ode dne, kdy nájemce byt vyklidil a předal pronajímateli.

-  smlouva o nájmu bytu se uzavírá na dobu určitou dva roky. Měsíc před

uplynutím doby, na kterou byl nájem sjednán, je pronajímatel povinen prodloužit stávající

nájemní smlouvu na další dva roky , pokud jsou splněny následující podmínky :

1. Nájemce o prodloužení nájemní smlouvy písemně požádá pronajímatele minimálně 2 měsíce před uplynutím sjednané doby nájmu.

2.   Nájemce řádně platí nájemné a zálohy na služby spojené s užíváním bytu.

3.   Nájemce a jeho rodinní příslušníci neporušují dobré mravy v domě.

4.   Nájemce nezískal byt na základě nepravdivých a neúplných údajů, které byly zjištěny až po uzavření nájemní smlouvy.

5.   Nájemce řádně zajišťuje a hradí drobné opravy a údržbu související s užíváním bytu dle Nařízení vlády č. 258/1995 Sb. ze dne 9. srpna 1995, kterým se provádí občanský zákoník.

6.   Nájemce bude souhlasit s novou výší nájemného, a to ve výši stanovené usnesením rady města pro dané období.

7.   Nájemce neporušuje ostatní podmínky této smlouvy.

- smlouva o nájmu bytu v obecním zájmu se uzavírá na dobu určitou dva roky. Měsíc před uplynutím doby, na kterou byl nájem sjednán, je pronajímatel povinen prodloužit stávající nájemní smlouvu na další dva roky , pokud jsou splněny následující podmínky :

1.      Nájemce o prodloužení nájemní smlouvy písemně požádá pronajímatele minimálně 2 měsíce před uplynutím sjednané doby nájmu.

2.      Nájemce řádně platí nájemné a zálohy na služby spojené s užíváním bytu.

3.      Nájemce a jeho rodinní příslušníci neporušují dobré mravy v domě.

4.      Nájemce nezískal obecní byt na základě nepravdivých či neúplných údajů, což bylo zjištěno až po uzavření nájemní smlouvy.

5.      Nájemce řádně zajišťuje a hradí drobné opravy a údržbu související s užíváním bytu v souladu s Nařízením vlády 258/1995 Sb. ze dne 9. srpna 1995, kterým se provádí občanský zákoník.

6.      Nájemce bude souhlasit s novou výší nájemného, a to ve výši stanovené  usnesením rady města pro dané období.

7.      Nájemce neporušuje ustanovení nájemní smlouvy.

8.      Nájemce je k datu prodloužení této smlouvy nadále ve smluvním či pracovním poměru k témuž subjektu, se kterým byl ve smluvním či pracovním poměru k datu uzavření smlouvy o nájmu bytu v obecním zájmu, a zároveň obecní zájem na přidělení bytu nájemci nadále trvá. Nájemce je povinen trvání smluvního či pracovního poměru doložit pronajímateli písemnou smlouvou (konkrétní subjekt, se kterým je nájemce ve smluvním či pracovním poměru, bude uveden ve smlouvě o nájmu bytu v obecním zájmu).

 

Článek 2

Podnájem bytu

1.       Podnájem bytu nebo jeho části se řídí ustanoveními § 719 občanského zákoníku. Pronajatý byt nebo jeho část bytu lze jinému přenechat do podnájmu jen s písemným souhlasem pronajímatele.

2.       Žádost o souhlas s podnájmem bytu nebo jeho části bude OTS přijímána na předtištěném formuláři „Smlouva o podnájmu bytu “. Žádost bude nájemcem a žadatelem o podnájem podepsána před pracovníkem OTS, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem, nebo bude pravost podpisů nájemce a žadatele  úředně ověřena.

3.       Souhlas s podnájmem bytu nebo částí bytu vydává rada města s časovým omezením nejdéle na jeden rok. O případném prodloužení stanovené platnosti vydá rada města usnesení na základě nové žádosti, přičemž podnájem konkrétnímu podnájemci bude prodloužen ještě maximálně dvakrát za stejných podmínek jako u prvního schválení.

4.       V případě, že předmětný byt je zatížen dluhem na nájemném a službách s nájmem souvisejících a pokud existuje podezření, že schválení podnájmu bytu nebo jeho části by vedlo k ohrožení jakýchkoliv zájmů pronajímatele, souhlas s podnájmem rada města neudělí.

5.       Skončením smlouvy o nájmu bytu s nájemcem zaniká i platnost smlouvy o podnájmu tohoto bytu nebo jeho části.

6.       Skončením podnájmu bytu nebo jeho části nemá podnájemce právo na náhradní podnájem.

Článek 3

Výměna bytů v majetku města

1.       Úprava práv nájemců při vzájemné výměně bytů se řídí ustanovením § 715 a § 716 občanského zákoníku. Žádosti na výměnu bytů přijímá a eviduje OTS na předtištěném formuláři.

2.       Souhlas s výměnou bytů bude pronajimatelem zpravidla dán pouze v případě, že s nájemci obecních bytů bude uzavřena nová nájemní smlouva za podmínek  obvyklých  u nových nájemních smluv (viz článek Nájmu bytu).

3.       Jedná-li se o obecní byty, které jsou ve společném nájmu více osob, je k výměně nutný souhlas všech společných nájemců.

4.       V případě, že některý z žadatelů o výměnu bytů nemá vyrovnány veškeré své závazky vůči městu Zábřeh a MěÚ, RM výměnu bytů neschválí.

5.       V případě, že k realizaci výměny bytů nedojde do tří měsíců od vydání usnesení RM, kterým se výměna schvaluje, nájemce ztrácí nárok na uskutečnění výměny bytů a usnesení RM zruší.

Článek 4

Přechod nájmu bytu

1.       Přechod nájmu bytu se řídí ustanovením § 706 – 709 občanského zákoníku.

2.       Právo na přechod nájmu uplatňuje žadatel formou písemné žádosti předané na OTS, kdy přílohou této žádosti je prokázání skutečností opravňujících žadatele k přechodu nájmu bytu v souladu s ustanoveními občanského zákoníku. Skutečnosti opravňující žadatele k přechodu nájmu bytu prověří pracovníci OTS v součinnosti s komisí. Pokud žadatel hodnověrně neprokáže skutečnosti opravňující jej k přechodu nájmu bytu, vyzve jej OTS k vrácení bytu. Pokud žadatel hodnověrně prokáže skutečnosti opravňující jej k přechodu nájmu bytu, schválí RM na návrh komise dodatek ke smlouvě o nájmu bytu, který přechod nájmu bytu na žadatele osvědčuje.

Článek 5

Byty na zápůjčku

1.       Byt na zápůjčku může být na přechodnou nezbytně dlouhou dobu určitou poskytnut jinému pronajímateli v případě rekonstrukce, živelní pohromy či havárie, bytu nebo bytového domu v majetku tohoto jiného pronajímatele, která znemožní jeho nájemci či nájemcům užívat byt. Byt na zápůjčku může být poskytnut pouze za předpokladu, že pronajímatel není schopen dočasně zajistit přechodné bydlení svým nájemcům jiným způsobem.

2.       Žádost o poskytnutí bytu na zápůjčku přijímá a eviduje OTS. Vlastník nemovitosti ve své žádosti uvede tyto podstatné skutečnosti o potřebě poskytnutí bytu na zápůjčku :

- identifikační údaje jiného pronajímatele

- doklad o vlastnictví domu nebo bytu, který je předmětem rekonstrukce nebo který se stal neobyvatelným v důsledku živelní pohromy či havárie

(dokládá se aktuálním výpisem z katastru nemovitostí)

-  stavební povolení opravňující žadatele provést rekonstrukci či doklady o živelné pohromě nebo havárii jeho domu nebo bytu

- příjmení a jméno nájemce/ců

- časové vymezení termínu zápůjčky

- návrh výše finanční jistoty zajišťující zápůjčku na dobu určitou (nejedná se o peněžní prostředky podle § 686a občanského zákoníku)

3.       Konkrétní podmínky, za kterých je byt či byty na zápůjčku poskytnut, schvaluje RM, která podle okolností požaduje po jiném pronajímateli složení finanční jistoty, která slouží k zajištění, že byt či byty města budou jinému pronajímateli poskytnuty skutečně jen na dohodnutou nezbytně dlouhou dobu určitou.

Článek 6

Protiprávní užívání bytu a ukončení nájmu bytu

1.      Protiprávním užíváním bytu se rozumí užívání bytu nebo jeho části bez platné nájemní smlouvy.

2.      Nájem bytu zanikne písemnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem nebo písemnou výpovědí v souladu s ustanoveními občanského zákoníku. V případě, že byl nájem bytu sjednán na dobu určitou, skončí také uplynutím této doby.

3.      Pokud osoba neoprávněně užívá byt, podá město žalobu na vyklizení bytu. Náklady spojené se soudním řízením a vyklizením bytu bude město vymáhat na osobě, která neoprávněně užívala byt.

4.      Pokud není jiné možnosti, poskytuje město bezplatně skladovací prostory pro movité věci, které se nacházejí v bytě v majetku města, který je vyklízen na základě soudního rozhodnutí. Vyklizení bytu organizačně zajišťuje OTS.

5.      Nevyzvedne-li si osoba uskladněné movité věci, pocházející z vyklizeného bytu, jsou tyto věci likvidovány v souladu s rozhodnutím soudu.

Část IV

Stavební úpravy v bytě

1.       Nájemce nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez souhlasu pronajímatele, a to ani na svůj náklad.

2.       Stavební úpravy v bytě, prováděné nájemcem na jeho žádost a k jeho tíži, jsou OTS individuálně posuzovány a povolovány. Stavební úpravy v bytě je možno provádět pouze v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a platnými technickými a hygienickými normami. Souhlasem pronajímatele s provedením stavebních úprav a podstatných změn je uzavření "Dohody o úpravě bytu" mezi pronajímatelem a nájemcem, kde pronajímatele zastupuje OTS. "Dohoda o úpravě bytu" se uzavře pouze v případě, že se stavební úpravy v bytě provádí na náklad nájemce. Stavebními úpravami nelze přizpůsobovat byt individuálním zájmům nájemce, byt musí zůstat univerzálně funkční pro všechny budoucí nájemce.

Část V

Opravy městských bytů

1.      Vedoucí OTS je povinen projednat v RM opravy v uvolněných městských bytech před jejich zahájením v případě, že předběžně zjištěné výdaje na tyto opravy budou činit více než 100 000 Kč  bez DPH.

2.  Vedoucí OTS je  povinen RM informovat o celkových nákladech na opravy uvolněných

bytů, a to jedenkrát ročně vždy k 30.6. kalendářního roku.

Část VI

Závěrečná ustanovení

1.       Změny nebo úpravy obsahu těchto zásad v příštím období budou vydávány na základě                                                                                                                       usnesení RM formou číslovaných dodatků.

2.       Tyto Zásady pro hospodaření s byty v majetku města Zábřeh schválila RM na svém      84. zasedání pod číslem usnesení 09/084/111/01/00 a nabývají účinnosti dne 1.1.2010.  Současně se tímto ruší Zásady pro hospodaření s byty v majetku města Zábřeh ze dne 1.5.2008.

V Zábřehu dne ………………….

................................................                                           ................................................

Ing. Zdeněk Kolář                                                               Lubomír Sommer

starosta                                                                             místostarosta

 

Kontakty MěÚ Zábřeh


Městský úřad Zábřeh

Telefon: 583 468 111
E-mail: posta@muzabreh.cz
Fax: 583 416 505
ID datové schránky: hk9bq2f (město Zábřeh, OVM)

Další informace