Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Postup při převodu a pronájmu nemovitostí ve vlastnictví města Zábřeha a nabytí nemovitostí do vlastnictví města Zábřeha

PDF Tisk Email

Postup

při převodu a pronájmu nemovitostí ve vlastnictví města Zábřeha

a nabytí nemovitostí do vlastnictví města Zábřeha

(dále jen "Postup")

V zájmu zajištění transparentnosti při převodech a pronájmech nemovitých věcí ve vlastnictví města Zábřeha (dále jen „města“) a jejich nabývání městem stanovuje zastupitelstvo města ve smyslu:

-       zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění platných změn a doplňků, (dále jen „zákon“)

-       zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen NOZ)

-       zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH)

tento postup:

Čl. 1.

Vymezení pojmů dle zák. 89/2012 Sb., NOZ

 1. 1.Nemovitými věcmi se rozumí pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná právanim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon.
 2. 2.Součástí věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila. Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen stavba)výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. Součástí pozemku je rostlinstvo na něm vzešlé.
 3. 3.Příslušenství věci je vedlejší věc vlastníka u věci hlavní, které je trvale užívánavěcí hlavní.
 4. 4.Nemovitým majetkem ve vlastnictví města jsou všechny nemovité věci, které do jeho vlastnictví přešly zejména na základě zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění platných změn a doplňků, a vlastnictví k nim nebylo převedeno na jinou právnickou nebo fyzickou osobu, a dále nemovité věci, které město nabylo po účinnosti tohoto zákona.
 5. 5.Převodem nemovitých věcí podle tohoto Postupu se rozumí smluvní změna vlastníka z města na jinou osobu nebo naopak převodní smlouvou nebo jinou listinou.
 6. 6.Pronájmem se rozumí přenechání nemovitých věcí ve vlastnictví města nájemní smlouvou za úplatu nájemci a naopak, aby ji ve stanovené době užíval nebo z ní bral i užitky.
 7. 7.Výpůjčkou se rozumí přenechání nemovitých věcí ve vlastnictví města smlouvou o výpůjčcebezplatnému užívání po dohodnutou dobu a naopak.
 8. 8.Pachtem se rozumí přenechání nemovitých věcí ve vlastnictví města pachtovní smlouvou pachtýři, aby ji ve stanovené době užíval a požíval a platil za to pachtovné.
 9. 9.Výprosou se rozumí přenechání nemovitých věcí ve vlastnictví města výprosníkovi bezplatněužívání, aniž se ujedná doba a účel užívání a naopak.
 10. 10.Volným nabídkovým řízením se rozumí způsob výběru právnické či fyzické osoby, na kterou bude převeden nebo které bude pronajat majetek ve vlastnictví města.

Čl. 2

Obecné zásady

 1. 1.O nabytí, převodu a směně nemovitých věcí rozhoduje zastupitelstvo města. K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města.
 2. 2.O pronájmu a pachtu, výpůjčce a výprose nemovitých věcí rozhoduje rada města. K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů rady města.
 3. 3.Příslušný orgán města může v konkrétních případech převodu, pronájmu, výpůjčky, výprosy, pachtu či nabytí nemovitých věcí rozhodnout o pravidlech odlišných od těch, které jsou stanoveny tímto Postupem. Zdůvodnění odlišného postupu musí být součástí usnesení tohoto orgánu.
 4. 4.Při převodu nemovitých věcí, které jsou v době zveřejnění záměru pronajímány nebo propachtovány, a nebude-li smluvní vztah k datu převodu ukončen, bude nabyvatel vázán omezením, spočívajícím v převzetí závazků z uzavřených smluv, vážících se k převáděné nemovité věci nebo její části.
 5. 5.Vlastnictví k pozemkům, které jsou zastavěny stavbou v cizím vlastnictví nebo které tvoří funkční celek s takovou stavbou, se převádí úplatně vlastníkovi stavby. Pokud se pozemky nepřevedou do vlastnictví, upraví se vztah k nim nájemní smlouvou, případně smlouvou o právu stavby.
 6. 6.Nabytí staveb do vlastnictví města – komunikací a chodníků s dešťovou kanalizací - a pozemků zastavěných těmito objekty, které byly vybudovány v rámci výstavby jinými subjekty než městem, se realizuje na základě převodní smlouvy.
 7. 7.Doručené žádosti o pronájem, pacht, výpůjčku, výprosu nebo převod nemovitých věcí a návrhy na pronájem, pacht, výpůjčku, výprosu nebo nabytí nemovitého majetku do vlastnictví města vyřizuje majetkoprávní oddělení. Žádosti nebo návrhy budou projednány s Odborem technické správy, Odborem rozvoje a územního plánování, případně jinými dotčenými odbory či odděleními městského úřadu, přičemž jejich stanoviska budou zapracována do materiálů předkládaných majetkoprávním oddělením radě a zastupitelstvu města k projednání, a to vždy s návrhem na usnesení.
 8. 8.Tento postup se nevztahuje na prodej a pronájem bytů a jiných nemovitých věcí, určenýchbydlení, ve vlastnictví města a hrobových míst.

Čl. 3

Ceny

A. Stanovení cen při převodech

 1. 1.Kupní ceny jsou stanoveny cenoumístě a čase obvyklou a jsou uvedeny v přílohy č. 1 tohoto Postupu. S přihlédnutím ke kvalitě a dalším zřetele hodným okolnostem (poloha, členění a tvar pozemku, porosty, okolní prostředí, zatížení atd.) může být cena nemovitých věcí zvýšena nebo snížena. Kupní cenu rovněž lze stanovit znaleckým posudkem podle platné oceňovací vyhlášky.
 2. 2.Podle zákona č. 235/2004 Sb., ZDPH,platném znění, podléhá převod nemovitých věcí dani z přijaté hodnoty (dále jen DPH), pokud prodávající a kupující v součinnosti neprokáží, případně nedoloží listinnými podklady, že převod nemovitých věcí splňuje podmínky a časový test pro osvobození od DPH.
 3. 3.Nabytí nemovitých věcí (úplatným převodem) do vlastnictví města je realizováno po dohodě o výši kupní ceny za převáděné nemovité věci se stávajícím vlastníkem.
 4. 4.Nabytí staveb a pozemků dle čl. 2. odst. 7. Postupu do vlastnictví města se realizuje převodní smlouvou, která bude uzavřena po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu a po dokončení výstavby domů na 75 %počtu stavebních pozemků podél převáděné komunikace (stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů) zapsaných v katastru nemovitostí podle rozhodnutí o dělení a scelování pozemků vydaného stavebním úřadem. Do doby převodu bude právní vztah ke komunikacím řešen smlouvou o budoucí smlouvě. Před uzavřením smlouvy o převodu pozemků se stavbou komunikace musí být v katastru nemovitostí zapsána věcná břemena pro všechny správce sítí, jejímiž zařízeními bude převáděný pozemek zatížen. Úplatné nabytí staveb a pozemků se realizuje za kupní cenu 1.000 Kč + DPH.

B. Stanovení cen při pronájmech

 1. 1.Nájemné za pronájem prostor určenýchpodnikání se zpravidla stanovuje jako nájemné v místě a čase obvyklé s valorizací.
  1. 2.Nájemné za pronájem pozemků se zpravidla stanovuje jako nájemné v místě a čase obvyklé podle interního předpisu schvalovaného radou města.
  2. 3.Na nájem vybraných nemovitých věcí může být uplatněna daňpřidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Čl. 4

Zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona o obcích

Záměr města převést, směnit, darovat, poskytnout jako výpůjčku, výprosu, propachtovat nebo pronajmout nemovitý majetek, s výjimkou pronájmu či výpůjčky na dobu kratší než 30 dnů, musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před projednáním v orgánech města, aby se k němu mohli občané vyjádřit a předložit své nabídky. Zveřejnění se provede písemně na úřední desce městského úřadu a způsobem umožňujícím dálkový přístup - v elektronické podobě na webových stránkách města (www.zabreh.cz). V  oznámení se uvedou zejména tyto údaje:

- identifikace nemovitostí, kterých se zveřejnění týká, včetně příslušenství

- u pozemků jejich výměra

- katastrální území

- účel, ke kterému je převod či pronájem prováděn

- číslo usnesení rady města nebo zastupitelstva města, kterým bylo o zveřejnění rozhodnuto

- případně další podmínky určené městem

- lhůta pro připomínky, podání nebo náměty veřejnosti

- datum a pořadové číslo zveřejnění.

Čl. 5

Převod a pronájem

A. formou volného nabídkového řízení (dále jen „VNŘ“)

 1. 1.Nabídka na převod nebo pronájem nemovitých věcí ve vlastnictví města formou volného nabídkového řízení (dále jen „VNŘ“) se zveřejní na úřední desce městského úřadu a na webových stránkách města. Podmínky VNŘ při převodu nemovitých věcí schvaluje zastupitelstvo města. Podmínky VNŘ při pronájmu nemovitých věcí schvaluje rada města.
 2. 2.Podmínky VNŘ budou součástí zveřejněného záměru převodu, pronájmu nebo výpůjčky na úřední desce městského úřadu a na webových stránkách města.
 3. 3.Výběr nabyvatele, nájemce nebo vypůjčitele provádí komise VNŘ na základě vyhodnocení nabídek řádněvčasně doručených.
 4. 4.Za organizaci a průběh VNŘ je zodpovědný vedoucí majetkoprávního oddělení.
 5. 5.Komise VNŘ na prodej nemovitých věcí má zpravidla nejméně 5 členů. Stálí členové: předseda - vedoucí majetkoprávního oddělení, 1 člen RM, 2 členové ZM, vedoucí Odboru finančního. Další členové komise (vedoucí příslušných odborů, členové RM a ZM) jsou zvánipřihlédnutím k předmětu a účelu konkrétního prodeje.
 6. 6.Komise VNŘ na pronájem nemovitých věcí má nejméně 3 členy. Předsedou komise je vedoucí majetkoprávního oddělení, který současně navrhuje členy a jejich počet podle významu předmětu pronájmu.
 7. 7.Komise VNŘ po rozlepení obálek posoudí jednotlivé nabídky z hlediska splnění všech podmínek VNŘ, stanoví pořadí a doporučí konkrétního zájemce.
 8. 8.O výsledku jednání komise VNŘ musí být pořízen protokol s doporučením komise VNŘ pro projednání v orgánech města. Protokol musí být podepsán všemi členy komise.
 9. 9.Příslušný orgán města rozhodne s konečnou platností, zda a se kterým zájemcem bude uzavřena převodní nebo užívací smlouva.
 10. 10.Zájemcům, kteří nebyli ve VNŘ úspěšní, bude vrácena jistota po schválení pronájmu v radě města nebo prodeje v zastupitelstvu města, a to na účet uvedený v jejich žádostech.
 11. 11.VNŘ je ukončeno rozhodnutím příslušného orgánu města o schválení prodeje, pronájmu, pachtu či výpůjčky, případně o zrušení VNŘ.

B. Přímý pronájem a prodej

 1. 1.Pronajmout formou přímého pronájmu lze nemovité věci k veřejně prospěšným účelům (např. charitativním, školským, vzdělávacím nebo pro podporu sportu), k účelům zahrádkářským, pro nepodnikatelské účelyv odůvodněných případech k podnikatelským účelům.
 2. 2.Převést nemovité věci formou přímého prodeje lze v rámci majetkoprávního vypořádání vztahůnemovitým věcem na základě žádosti.
 3. 3.V odůvodněných případech lze převést nemovité věci formou přímého prodeje i k podnikatelským účelům. V takovém případě se uplatní čl. 7 Postupu.
 4. 4.U nemovitostí prodávaných či pronajímaných podnikatelům a kupovaných či najímaných od podnikatelů, realizovaných mimo režim volného nabídkového řízení, za cenu nižší, než jemístě a čase obvyklá, má kupující nebo nájemce povinnost poskytnout poskytovateli na vyžádání úplné a pravdivé údaje o ostatních dotacích, příspěvcích a obdobných plněních ve prospěch příjemce z veřejných zdrojů, které by mohly zakládat veřejnou podporu malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, a které příjemce čerpal v průběhu posledních tří let ode dne poskytnutí příspěvku.

Čl. 6

Uzavření smlouvy

 1. 1.Smlouva o převodu nemovitých věcívlastnictví města se uzavírá po úplném zaplacení kupní ceny nabyvatelem, nejpozději do 3 měsíců od schválení prodeje v zastupitelstvu města. V případě, že kupní cena nebude uhrazena do 3 měsíců od schválení prodeje v zastupitelstvu města, rozhodne o dalším postupu zastupitelstvo města na nejbližším zasedání.
 2. 2.Smlouva o smlouvě budoucí kupní je uzavírána po úplném zaplacení kupní ceny. V odůvodněných případech je možno uzavřít smlouvu po uhrazení 3/4 kupní ceny - viz čl. 7, odst. 6.
 3. 3.Při nabývání nemovitých věcí do vlastnictví města se úhrada kupní ceny a uzavření kupní smlouvy řídí dohodou stran.

Čl. 7

Zvláštní ustanovení pro prodej pozemků určených pro výstavbu k podnikatelským účelům (tzv. developerské projekty)

 1. 1.Zájemce o koupi pozemků k žádosti o prodej předloží investiční záměr.
 2. 2.Zájemce na důkaz vážného zájmu o koupi uhradí jistotu ve výši 100.000 Kč, která bude sloužit na úhradu nutných nákladů spojených s prodejem (zejména spojených s vyhotovením geometrického plánu, bude-li jej v přípravné fázi hradit město), zůstatek bude započten vůči kupní ceně nemovitostí. O uhrazení jistoty bude uzavřena „Dohoda o uhrazení jistoty a jejím vyúčtování“. Uhrazená jistota nepodléhá danipřidané hodnoty – bližší specifikace viz článek 8, písm A. Ustanovení o jistotě.
 3. 3.Odbor rozvoje a územního plánování zpracuje základní parametry pro výstavbu, které budou vycházet z územního plánu města a dalších požadavků kladených na předmětnou lokalitu a předá je zájemci.
 4. 4.Zájemce na své náklady zajistí zpracování dokumentace (např. studie, dokumentace k územnímu řízení), která bude respektovat požadavky dle odst. 3. Předloží rozpracovanou dokumentaci Odboru rozvoje a územního plánování k odsouhlasení zadaných parametrů.
 5. 5.Žadateli bude předložen k odsouhlasení návrh smlouvy o budoucí kupní smlouvě před schválením prodeje v zastupitelstvu města.
 6. 6.Zastupitelstvu města bude předložen návrh na schválení prodeje, který bude obsahovat:

-       identifikaci kupujícího

-       identifikaci a výměru prodávaných pozemků

-       kupní cenu a způsob její úhrady - splátkový kalendář (jistota, 1. splátka, doplatek)

-       podmínku podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, tj. do 3 měsíců od schválení prodeje v zastupitelstvu města a po uhrazení:

a) celé výše kupní ceny v případě, bude-li přesně známá výměra prodávaných pozemků

b) části kupní ceny v min. výši ¾ z předpokládané výše kupní ceny, přičemž doplatek kupní ceny bude dopočítán na základě předloženého geometrického plánu a po schválení výměry v zastupitelstvu města

-       podmínku podpisu kupní smlouvy, tj. doplatek kupní ceny a předložení pravomocného kolaudačního souhlasu nebo doložení protokolu o rozestavěné stavbě do I.NP.

-       smluvní pokuty nebo jiná důležitá ujednání smlouvy.

 1. 7.Zájemce požádá o vydání územního rozhodnutí. Náklady na územní řízení budou nákladem zájemce.
 2. 8.Pro účely územního a stavebního řízení a po dobu stavby bude se zájemcem uzavřena nájemní smlouva a smlouva o právu provést stavbu.
 3. 9.Nedojde-li k podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě po schválení prodeje v zastupitelstvu města ve stanoveném termínu nebo z důvodu odstoupení ze strany budoucího kupujícího, propadne jistota jako smluvní pokuta ve prospěch města.

Čl. 8

Jistota a úhrada nákladů

 1. A.Ustanoveníjistotě

Uhrazená jistota nepodléhá dani z přidané hodnoty. V případě, že složená jistota, popř. její zůstatek, bude použit k započtení vůči kupní ceně nemovitosti, bude k této částce připočtena daň z přidané hodnoty v platné sazbě, pokud nebude prokázáno písemnými dokumenty, že prodej nemovitosti splňuje podmínky a časový test pro osvobození od DPH.

 1. B.Převod
 2. 1.Po odsouhlasení zveřejnění záměru přímého převodu zastupitelstvem města uhradí zájemce jistotu ve výši 7.000 Kč. V případě, že žadatel nepřistoupí k podpisu kupní smlouvy po schválení převodu v zastupitelstvu města, jistota propadá ve prospěch města.odůvodněných případech může být jistota přiměřeně snížena.
 3. 2.Kupující hradí veškeré náklady spojenépřevodem, zejména znalecký posudek, geometrický plán, vytyčení hraničních bodů pozemků a správní poplatek za provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
 4. 3.V případě VNŘ se výše jistoty zpravidla stanovuje následovně:

- při prodeji pozemků a domů 10 % z nabídkové ceny, min. však 50.000 Kč

- při prodeji pozemků pro stavby rodinných domů - 20.000 Kč

- při prodeji pozemků pro podnikatelské účely podle čl. 7 - 100.000 Kč

 1. 4.Jistota se neúročí, slouží k úhradě nutných nákladů spojených s převodem, zůstatek bude započten vůči kupní ceně. V případě, že zájemce odstoupí od své nabídky po termínu ukončení podávání nabídek v rámci VNŘ nebo nepřistoupí-lipodpisu převodní smlouvy, propadá celá výše jistoty ve prospěch města.
 2. 5.V případě směny nemovitostí hradí veškeré náklady kupující a prodávající společně, zpravidla každý jednou polovinou.
 3. 6.Nutné náklady spojené s nabytím nemovitostí hradí zpravidla město.
 4. C.Pronájem
 5. 1.Výše jistoty v rámci VNŘ na pronájem prostor k podnikání je stanovena ve výši tříměsíčního nabídnutého nájemného. Jistota se úročí zákonnou sazbou a uzavřením smlouvy se převádí na dlouhodobou zálohu. Při skončení nájmu se provede vyúčtování.
 6. 2.V případě přímých pronájmů se jistota zpravidla

Příloha č.1: chozí ceny v místě a čase obvyklé za převod pozemků bez znaleckého posudku

Toto znění nahrazuje v plném rozsahu „ Postup…“ schválený dne 01.02.2012 usnesením 15. zasedání ZM č. 12/015/902/01/00.

Schváleno na 33. ZM, dne 25.06.2014 usnesením č. 14/033/902/01/00

 

V Zábřehu dne 26.06.2014

RNDr. Mgr. František John, Ph.D. v. r.                            PaedDr. Karel Crhonek

starosta                                                                                místostarosta v. r.

za správnost: Bc. Jana Badalová

 

 

Příloha č. 1:

k "Postupu při převodu a pronájmu nemovitostí ve vlastnictví města Zábřeh a nabytí nemovitostí do vlastnictví města Zábřeh"

výchozí ceny pozemků v místě a čase obvyklé za převod pro případy majetkoprávního vypořádání

bez znaleckého posudku

 

místní část, lokalita:                                                                             cena za pozemek

 

Zábřeh

centrum města v rozsahu dle zákresu v katastrální

mapě – příloha č. 2                                                                               680 Kč/m2                

Okrajové části:

-       Severovýchod, Trávník, Krumpach, Výsluní                                400 Kč/m2

-       Rudolfov, nový a starý Ráječek, Skalička                                    280 Kč/m2

 

Václavov                                                                                             140 Kč/m2                                       

Pivonín                                                                                                  90 Kč/m2                                          

Hněvkov                                                                                              120 Kč/m2                                       

D.Bušínov                                                                                            110 Kč/m2                            

Výše uvedené ceny mohou být upraveny ve výši až +/– 30 % se zdůvodněním úpravy ceny.

 

Schváleno na 33. ZM, dne 25.06.2014 usnesením č. 14/033/902/01/00.

 

V Zábřehu dne 26.06.2014

RNDr. Mgr. František John, Ph.D. v. r.                      PaedDr. Karel Crhonek v. r.

starosta                                                                          místostarosta

za správnost: Bc. Jana Badalová

 

Příloha č. 2

Centrum města: Příloha_č._2_-_centrum_města.pdf

 

Aktualizováno Středa, 17 Září 2014 12:21
 

Kontakty MěÚ Zábřeh


Městský úřad Zábřeh

Telefon: 583 468 111
E-mail: posta@muzabreh.cz
Fax: 583 416 505
ID datové schránky: hk9bq2f (město Zábřeh, OVM)

Další informace