Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

PDF Tisk Email

 

1 Úvod

1.1 Předmět dokumentu
Tato směrnice se vydává na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a upravuje jednotný postup pro přijímání a vyřizování petic a stížností orgány města Zábřeh a to s ohledem na právní úpravu stanovenou zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
1.2 Vymezení pojmů
(1) Petice je takové podání, ve kterém se fyzické nebo právnické osoby obracejí na orgány města Zábřeh se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů. Podaná petice musí mít písemnou formu a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává. Podává-li petici petiční výbor, musí být uvedena jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat. Pokud k petici přiložené podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice je podpisy podpořena. Dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat. U podpisu pod petici uvede občan své jméno, příjmení a bydliště.

(2) Stížnost je podání fyzické nebo právnické osoby (dále jen "stěžovatel"), kterým se tato domáhá ochrany svých práv nebo právem chráněných zájmů, má-li za to, že došlo k jejich porušení nebo ohrožení činností nebo nečinností orgánů veřejné správy. Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává, co obsahuje a přesné uvedení čeho se stěžovatel domáhá.

(3) Stížností podle § 175 správního řádu je podání, které poukazuje na nevhodné chování úředních osob nebo na nesprávný postup správního orgánu.

(4) Opakovaná stížnost je podání, kterým stěžovatel vyjadřuje nespokojenost se způsobem vyřízení své předchozí stížnosti, popř. se jinou formou nebo způsobem domáhá téhož cíle, který byl obsahem jeho předchozí stížnosti.

(5) Důvodná stížnost je taková stížnost, jejímž prošetřením bylo prokázáno, že správní orgán, kterého se stížnost týká, použil nesprávný postup.

(6) Anonymní stížností je taková stížnost, která neobsahuje dostatek údajů potřebných k identifikaci stěžovatele.

2 Přijímání a vyřizování petic

2.1 Příjem a evidence petic
(1) Petice se přijímají na podatelně Městského úřadu Zábřeh (dále jen „MěÚ"), která tyto předává k zaevidování do centrální evidence. Pokud byla petice přijata jiným orgánem města, je povinností příjemce ji téhož dne předat prostřednictvím podatelny MěÚ k zaevidování. Každá petice musí být opatřena otiskem podacího razítka.

(2) Centrální evidenci všech petic doručených orgánům města Zábřeh vede Oddělení sekretariát Odboru vnitřních věcí MěÚ (dále jen „sekretariát"). Petice se zakládají odděleně od ostatních spisů. V případě, že petice nepatří do působnosti orgánů města Zábřeh, postoupí sekretariát petici do 5 dnů ode dne, kdy mu byla petice doručena, příslušnému orgánu veřejné správy a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.

2.2 Vyřizování petic

(1) Po zaevidování v centrální evidenci požádá sekretariát věcně příslušný odbor či odbory MěÚ o zpracování odborného stanoviska k petici a zároveň stanoví termín, do kdy má být toto stanovisko sekretariátu předáno. Za věcnou správnost stanoviska a dodržení stanoveného termínu odpovídá příslušný vedoucí odboru, který stanovisko zpracovával. Petice týkající se přenesené působnosti postupuje sekretariát k přímému vyřízení příslušnému odboru MěÚ s tím, že sekretariátu bude zpět zaslána kopie odpovědi, příp. další písemné podklady vztahující se k vyřizované stížnosti, k založení.

(2) Správní orgán je povinen obsah petice posoudit a do 30 dnů ode dne, kdy mu byla petice doručena, písemně odpovědět tomu, kdo petici podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi musí být uvedeno stanovisko k petici a způsob jejího vyřízení.

2.2.1 Petice týkající se samostatné působnosti
Petice týkající se samostatné působnosti města Zábřeh projednává Rada města Zábřeh (dále jen „RM"). Materiál do RM připraví sekretariát na základě stanoviska předloženého věcně příslušným odborem MěÚ. Součástí materiálu je také návrh odpovědi podavateli petice. Odpověď podepisuje starosta města.

2.2.2 Petice týkající se přenesené působnosti
Petice týkající se přenesené působnosti vyřizují věcně příslušné odbory MěÚ. Za věcnou správnost návrhu odpovědi odpovídá příslušný vedoucí odboru, odpověď podepisuje tajemník MěÚ.

3 Přijímání a vyřizování stížností

3.1 Podávání stížností
(1) Stížnost může podat každý, kdo se cítí být poškozen na svých právech či oprávněných zájmech. Podání se jako stížnost posuzuje vždy podle svého obsahu, bez ohledu na to jak je podání nazváno.

(2) Stížnost lze podat písemně, ústně nebo elektronicky (podepsanou kvalifikovaným elektronickým podpisem).

(3) O ústní stížnosti, kterou není možno vyřídit ihned při jejím podání, zaměstnanec města, který stížnost přijímá, vyhotoví protokol, který stěžovateli předloží k přečtení a k podpisu. Na požádání stěžovatele se mu vydá kopie protokolu.

(4) V případě, že stížnost není srozumitelná, je nečitelná nebo je k jejímu vyřízení nutno doplnit další údaje, které se ve stížnosti neuvádí, vyzve se stěžovatel k jejímu doplnění a současně se poučí, že pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, stížnost bude bez dalšího opatření odložena, o čemž již nebude stěžovatel vyrozuměn.

(5) Pokud stížnost podává více stěžovatelů společně a ve stížnosti není výslovně uvedeno, komu se mají ve vyřizované věci doručovat písemnosti, doručují se veškeré písemnosti obvykle tomu stěžovateli, který je ve stížnosti uveden na prvním místě se žádostí, aby vyrozuměl ostatní spolustěžovatele.

(6) Podání stížnosti nesmí být stěžovateli na škodu a nesmí být v souvislosti s tím proti němu činěny přímé nebo nepřímé zákroky.

3.2 Příjímání a evidence stížností
(1) Stížnosti se přijímají po celou pracovní dobu na podatelně MěÚ, která je předává k zaevidování do centrální evidence. Pokud byla stížnost předána nebo sepsána se stěžovatelem přímo na některém odboru MěÚ nebo jiném organizačním útvaru města, je povinností zaměstnance města, který písemnost převzal nebo sepsal, ji téhož dne předat prostřednictvím podatelny MěÚ k zaevidování. Každá stížnost musí být opatřena otiskem podacího razítka.

(2) Centrální evidenci všech podaných stížností vede odděleně od ostatních písemností sekretariát.

(3) Opakovaná stížnost se eviduje samostatně v roce, ve kterém byla doručena. Předchozí stížnost se k ní připojí.

(4) Je-li z obsahu stížnosti zřejmé, že byla zaslána orgánu pouze na vědomí, zaeviduje se a uloží bez dalšího vyrozumění stěžovatele.

3.3 Vyřizování stížností
(1) K vyřízení stížnosti je oprávněný starosta, místostarosta, tajemník MěÚ a vedoucí příslušného odboru MěÚ.

(2) Stížnost nesmí vyřizovat ani prošetřovat osoba, proti které stížnost směřuje, ani osoba, která je podřízená této osobě. Jestliže stížnost směřuje přímo proti vedoucímu příslušného odboru MěÚ, vyřizuje stížnost zásadně tajemník MěÚ, v případě tajemníka MěÚ vyřizuje stížnost starosta města.

(3) Ten, proti komu stížnost směřuje, musí být s jejím obsahem seznámen a zároveň je mu dána možnost se ke stížnosti vyjádřit.

(4) Při prošetřování stížnosti se postupuje tak, aby se zjistil skutečný stav věci, jeho soulad nebo rozpor
s právními či jinými předpisy, případně osoba, která zodpovídá za zjištěné nedostatky, jakož i příčiny jejich vzniku a škodlivé následky. Při prošetřování stížnosti se vychází z jejího obsahu bez zřetele na to, kdo ji podal a proti komu směřuje.

(5) Pokud stěžovatel opakuje stížnost ve stejné věci nebo se jinou formou domáhá téhož cíle jako v předchozí stížnosti, bude zkontrolováno, zda stížnost neobsahuje nové skutečnosti, jež by bylo nutno prošetřit, a zda byla původní stížnost správně vyřízena. Výsledek kontroly se oznámí stěžovateli písemně, přičemž bude poučen, že každá další stížnost v téže věci, pokud nebude obsahovat nové skutečnosti, které by mohly mít vliv na výsledek prošetřování, bude bez dalšího prošetření odložena a stěžovatel již o tom nebude vyrozuměn.

(6) V případě, že ve stejné věci, v jaké již byla vyřízena stížnost jiného stěžovatele, podá stížnost další stěžovatel bez uvedení nových skutečností, které by měly vliv na výsledek prošetření stížnosti, není třeba jeho stížnost znovu prošetřovat. Stěžovatel tak bude pouze vyrozuměn o výsledku vyřízení původní stížnosti.

(7) Stížnost musí být vyřízena do 30 dnů ode dne, kdy bylo podání doručeno MěÚ. Jestliže si vyřízení stížnosti vyžaduje součinnost jiného orgánu veřejné správy, fyzické či právnické osoby nebo je-li prošetření předmětu stížnosti zvláště složité, lze prodloužit lhůtu k vyřízení o dalších 30 dnů. O prodloužení lhůty k vyřízení stížnosti rozhoduje tajemník MěÚ či starosta města. Stěžovatel musí být o prodloužení lhůty a o důvodech tohoto prodloužení písemně vyrozuměn bez zbytečného odkladu.

(8) Výsledek prošetření stížnosti se oznámí stěžovateli písemně s odůvodněním, zda je jeho stížnost důvodná či nedůvodná. Kopie odpovědi bude předána na sekretariát k založení do centrální evidence. V případě, kdy je zjištěna důvodnost, tj. oprávněnost stížnosti, uvedou se zpravidla opatření přijatá k odstranění zjištěných nedostatků. Jestliže se stížnost skládá z více samostatných bodů, musí být všechny prošetřeny. Za vyřízení stížnosti se považuje den, kdy je výsledek prošetření stížnosti předán stěžovateli osobně nebo předán poštovní přepravě k doručení stěžovateli.

(9) V případě, že si vyřízení stížnosti vyžaduje stanovisko více odborů MěÚ, zajišťuje koordinaci a vyřízení stížnosti sekretariát, který také prošetřuje a vyřizuje závažné stížnosti určené tajemníkem MěÚ. Za tímto účelem je sekretariát oprávněn si vyžádat stanoviska od příslušných odborů MěÚ a zároveň stanovit termín, do kdy mají být tato stanoviska předána zpět sekretariátu. Za věcnou správnost stanoviska a dodržení stanoveného termínu odpovídá vždy příslušný vedoucí odboru, který stanovisko zpracovával. Komplexní odpověď stěžovateli zpracuje a odešle sekretariát.

(10) Je-li vzhledem k objektivnímu posouzení stížnosti nezbytné provést místní šetření, zajistí zaměstnanec pověřený prošetřením stížnosti jeho svolání a současně vyhotovení zápisu z tohoto šetření podepsaného všemi jeho účastníky.

(11) Anonymní stížnosti se vyřizují pouze tehdy, když obsahují konkrétní informace, že byl porušen právní předpis. Anonymní stížnosti spadající do režimu ustanovení § 175 správního řádu se nevyřizují.

3.4 Stížnosti podle § 175 správního řádu
(1) Na základě § 175 správního řádu se mohou dotčené osoby obracet na správní orgány se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, neposkytuje-li správní řád jiný prostředek ochrany.

(2) Pro příjem a evidenci tohoto druhu stížností platí stejná pravidla jako pro ostatní stížnosti, která jsou stanovena touto směrnicí. Ustanovení týkající se vyřizování stížností platí přiměřeně.

(3) Jestliže stížnost neobsahuje všechny formální náležitosti podání (viz § 37 správního řádu) umožňující její vyřízení, pomůže správní orgán stěžovateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Současně stěžovatele poučí, že pokud nejasnosti neodstraní, stížností se nebude dále zabývat.

(4) Příjemce stížnosti řádně prošetří všechny skutečnosti ve stížnosti uvedené. Považuje-li to za vhodné, provede místní šetření, vyžádá si dokumenty, které bezprostředně s obsahem stížnosti souvisejí, případně stanoviska správních orgánů, kterých se věc týká, vyslechne osoby, proti nimž stížnost směřuje, popřípadě další osoby, které mohou přispět k objasnění věci.

(5) Při vyřizování stížnosti nelze uplatňovat zajišťovací prostředky (viz § 58 a násl. správního řádu). Osoby, které by měly být vyslechnuty při prošetřování stížnosti, nejsou povinny vypovídat, záleží na nich, zda žádosti správního orgánu vyhoví.

(6) V případě, že správní orgán není k vyřízení stížnosti věcně příslušný, postoupí stížnost nebo její část do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla stížnost doručena, věcně příslušnému správnímu orgánu. O postoupení stížnosti současně informuje stěžovatele.

(7) Opakuje-li stěžovatel stížnost, příjemce posoudí, zda tato obsahuje nové skutečnosti. Jestliže tomu tak není, oznámí stěžovateli, že neshledal důvod stížností se opakovaně zabývat.

(8) Stížnost se vyřizuje bez zbytečných průtahů tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby byly co nejméně zatěžovány a to nejpozději do 60 dnů ode dne doručení správnímu orgánu příslušnému
k jejímu vyřízení. O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení. Prodloužení lhůty pro vyřízení stížnosti povoluje tajemník MěÚ. Stěžovatel musí být o prodloužení lhůty k vyřízení stížnosti vyrozuměn.

(9) Byla-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, příjemce bezodkladně učiní nezbytná opatření
k nápravě. O výsledku šetření a opatření přijatých k nápravě učiní záznam do spisu a současně o nich informuje stěžovatele.

(10) Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u příslušného správního orgánu, nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti. Nadřízeným správním orgánem je ten správní orgán, o kterém to stanoví zvláštní zákon. Neurčuje-li jej zvláštní zákon, je jím správní orgán, který podle zákona rozhoduje o odvolání, popřípadě vykonává dozor (viz § 178 správního řádu).

4 Kontrola stavu vyřizování petic a stížností
(1) Za správnost a úplné vyřizování petic a stížností odpovídají příslušní vedoucí zaměstnanci města, kteří také provádějí kontroly plnění opatření uložených při vyřizování stížností a v případě jejich neplnění vyvozují příslušné sankce proti odpovědným osobám.

(2) Sekretariát kontroluje věcnou a formální správnost vyřizování petic a stížností a dodržování stanovených lhůt. Na základě podkladů z centrální evidence zpracovává vždy v termínu do 31. března příslušného kalendářního roku analýzu stížností za předchozí kalendářní rok včetně rozboru kontrolních zjištění týkajících se dodržování postupu stanoveného touto směrnicí. Tato zpráva je předkládána tajemníkovi MěÚ.

(3) Kontrolou správnosti přijímání, prošetřování a vyřizování petic a stížností je pověřen Útvar interního auditu města Zábřeh, který je povinen dále kontrolovat, zda se opatření přijatá k odstranění nedostatků a příčin jejich vzniku řádně plní a zda byly vyvozeny důsledky vůči osobám odpovědným za zjištěné nedostatky.

5 Závěrečná ustanovení
(1) Všechny osoby, které pracují se stížnostmi (zejména je prošetřují a vyřizují), jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných v průběhu vyřizování stížností včetně osobních údajů stěžovatele.

(2) Nabytím účinnosti této směrnice se ruší Směrnice pro vyřizování stížností a petic na Městském úřadě Zábřeh
- OS00904 ze dne 15.3.2006 schválená na 71 RM. pod č. usnesení 06/071/009/02/02.

Aktualizováno Pátek, 23 Listopad 2012 12:18
 

Kontakty MěÚ Zábřeh


Městský úřad Zábřeh

Telefon: 583 468 111
E-mail: posta@muzabreh.cz
Fax: 583 416 505
ID datové schránky: hk9bq2f (město Zábřeh, OVM)

Další informace