Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Postup při zřizování věcných břemen

PDF Tisk Email

P o s t u p

při zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Zábřeh

 

A. Postup

     1.   Žádost oprávněného (žadatele) doložená příslušnými přílohami bude projednána s příslušnými odbory a odděleními a oddělením majetkoprávním zpracována a předložena RM ke schválení.

2. Po schválení zřízení věcného břemene radou města bude uzavřena Smlouva o budoucí       smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu.

3.   V případě zřízení věcného břemene pro uložení plynovodní přípojky, bude budoucím oprávněným stavebník, při uzavírání smlouvy o zřízení věcného břemene bude oprávněným SMP Net, s.r.o. (ujednání ve smlouvě) a stavebník jako investor

4.   Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě předloženého geometrického plánu oprávněnou:.

  1. a)fyzickou nebo právnickou osobou při vydání stavebního povolení - před vydáním kolaudačního souhlasu
    1. b)fyzickou a právnickou osobou při vydání územního souhlasu - do tří měsíců od provedení stavby
    2. c)firmou podnikajícíelektroenergetice, teplárenství a plynárenství - do 1 roku od vydání kolaudačního souhlasu (při vydání stavebního povolení) nebo do 1 roku od vydání územního souhlasu.

5.  Při vyvolaných přeložkách inženýrských sítí městem Zábřeh nebo zřízení věcného břemene ve prospěch města Zábřeh se řídí postup při zřizování věcného břemene dle podmínek provozovatele distribuční soustavy nebo vlastníka pozemku.

6.

  1. a)Cena (záloha) za zřízení věcného břemene bude hrazena před uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě. Vznikne-li při vyúčtování úhrady přeplatek, bude zaslán na účet oprávněného do 30 dnů od obdržení smlouvydoložkou o provedeném vkladu. Pokud vypočtená záloha přesáhne výši 20 tis Kč, bude částka ve výši 50% vypočtené zálohy uhrazena před podpisem smlouvy o budoucí smlouvě. Zbývající část ceny bude uhrazena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene.
  2. b)Cena za zřízení   věcnébřemene   pro firmy podnikající   v   elektroenergetice,  plynárenství   a   teplárenství   podle   zák. 458/2000 Sb., v platném znění, a při zajišťování předmětu podnikání podle tohoto zákona, bude uhrazena nejpozději do 60 dnů po obdržení smlouvy s doložkou o provedení vkladu do katastru nemovitostí na základě vystavené faktury městem Zábřeh.

    7.    Veškeré výdaje spojené s uzavřením smlouvy budou hrazeny oprávněným (žadatelem).

8. Věcné břemeno nebude zřizováno pro stavbu odvětracího komínu na fasádě domu nad povrchem pozemku.

 

B. Cenové opatření (náhrada za zřízení věcného břemene - jednorázová)

 

            Výchozí cena                                                 500,- Kč                                            Tato cena bude navýšena :           

  1. 1.Pro fyzické osoby nepodnikající a pro nemovitosti nesloužící k podnikání částkou          20,- Kč za 1 m trasy
  2. 2.Pro fyzické osoby podnikající a pro právnické osoby částkou

v zastavěné části obce                                    200,- Kč za 1 m trasy v komunikaci, chodníku, zpevněné ploše

30,- Kč za 1 m trasy ve volném terénu     a nadzemní vedení

         mimo zastavěnou část obce                         3,- Kč za 1 m trasy

         umístění sloupu, skříně                                 2.000,- Kč za 1 ks    

 

  1. 3.Při zřizování věcného břemene chůze a jízdy 5.000 Kč

 

 

Nedojde-li k dohodě o výši náhrady, bude náhrada stanovena podle zák.č.151/1997 Sb., v úplném znění, o oceňování majetku. Výpočet náhrady podle zákona zajistí oprávněný.

 

4. Takto vypočtená náhrada se zvýší o platnou sazbu DPH.

 

 

 

Tímto Postupem při zřizování věcných břemen se ruší dosud platný Postup při zřizování věcných břemen schválený Radou města Zábřeh pod č.usn. 03/019/02/01/03, 04/032/02/14/00, 05/061/02/10/03, 09/082/112/13/07 a 09/082/112/13/08 ke dni 31.12.2012.

 

Tento Postup při zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Zábřeh schválila Rada města Zábřeh dne 18.12.2012 pod č. usn. 12/050/902/01/02 s účinností od 1.1.2013.

Aktualizováno Pátek, 04 Leden 2013 14:02
 

Kontakty MěÚ Zábřeh


Městský úřad Zábřeh

Telefon: 583 468 111
E-mail: posta@muzabreh.cz
Fax: 583 416 505
ID datové schránky: hk9bq2f (město Zábřeh, OVM)

Další informace