Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Minimální sazby nájemného a pachtovného pro období od 01.01.2015 do 31.12.2018 u nově uzavíraných smluv

PDF Tisk Email

MINIMÁLNÍ SAZBY NÁJEMNÉHO A PACHTOVNÉHO

PRO OBDOBÍ OD 01.01.2015 DO 31.12.2018

u nově uzavíraných smluv

 

Čl. A.

POZEMKY SLOUŽÍCÍ PRO PODNIKATELSKOU ČINNOST

Minimální cena za m2/rok

A.1.

pod dočasnými stavbami

-       Zábřeh

-       Hněvkov, Pivonín, Václavov, Dolní Bušínov

 

100 Kč/m2/rok

20 Kč/m2/rok    

A.2.

nádvoří, manipulační plochy

-       Zábřeh – zastřešené

               nezastřešené

-       Hněvkov, Pivonín, Václavov      

 

70 Kč/m2/rok

45 Kč/m2/rok

20 Kč/m2/rok  

A.3.

pozemky zastavěné chodníkem nebo účelovou komunikací

 

20 Kč/m2/rok    

A.4.

pozemky určené k výstavbě budov, příslušenství a přístupových komunikací k podnikatelským účelům – s účinností ode dne zahájení stavby nebo právní moci stavebného povolení do dne vkladu vlastnického práva k pozemku do katastru nemovitostí                

5 Kč/m2/rok        

A.5.

reklamní zařízení a informační značení, zabudované do pozemku podle velikosti plochy reklamního zařízení, značení

5000 Kč/m2/rok
+ DPH

A.6.

plakátovací zařízení (plechové a betonové válce, plochy na konstrukcích, plotech) zabudované do pozemků města – pro obchodní společnosti, v nichž město drží 100% podíl

100 Kč/zařízení/rok
+ DPH

A.7.

předzahrádky restauračních zařízení

35 Kč/m2/měsíc      

 

 

 

 

 

 

Čl. B.

POZEMKY NESLOUŽÍCÍ PRO PODNIKATELSKOU ČINNOST

 

B.1.

Pozemky k zahrádkářským účelům - pachty       

3 Kč/m2/rok

B.2.

Pozemky zastavěné stavbou k individuální rekreaci včetně pozemků, tvořících se stavbou funkční celek      

10 Kč/m2/rok

B.3.

Zastavěné a nezastavěné pozemky v Zábřehu a místních částech, občané + právnické osoby

 

9 Kč/m2/rok

B.4.

Pozemky určené k výstavbě rodinných domů a ostatních staveb pro občany, (po dobu trvání smlouvy o budoucí kupní smlouvě), s účinností ode dne zahájení stavby nebo právní moci stavebného povolení do dne vkladu vlastnického práva k pozemku do katastru nemovitostí

3 Kč/m2/rok        

 

 

 

 

 

 

Čl. C.

UZAMYKATELNÉ VITRÍNY v budovách města Zábřeh 

pro reklamní a propagační materiály firem         

5 000 Kč/zařízení
+ DPH

 

 

 

 

 

 

Čl. D.

PACHTOVNÉ ZA POZEMKY PRO ZEMĚDĚLSKÉ OBHOSPODAŘOVÁNÍ – podle vyhl. Mze pro příslušný kalendářní rok se cena stanovuje ve výši 1% z prům. ceny zemědělského pozemku

Za ceny v místě
a čase obvyklé

 

 

 

 

 

Čl. E.

KRÁTKODOBÉ PRONÁJMY (max. 29 dnů)

pro účely krátkodobé skládky a zpracování palivového dřeva, stavebního materiálu apod. na pozemcích, které nejsou veřejným prostranstvím podle platné OZV „o místním poplatku za užívání veřejného prostranství“

-       Zábřeh - 1 až 10 dnů

             11 až 29 dnů

-       Hněvkov, Pivonín, Václavov, Dolní Bušínov - 1 až 29 dnů

 

 

 

 

 

3 Kč/m2/den

5 Kč/m2/den

 

1 Kč/m2/den

 

 Město Zábřeh jako plátce DPH se může ve smyslu § 56a odst. 3. ZDPH rozhodnout, že u nájmu vybrané nemovité věci jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností uplatní daň z přidané hodnoty na pronájem pozemků podle čl. A.1., A.2., A.3., A.4. a A.7.

  

V nově uzavíraných smlouvách dle čl. A.1., A.2., A.3., A.4., B.2., B.3. a B.4. lze sjednat inflační doložku, opravňující zvyšovat nájemné o míru inflace každoročně vyhlašovanou Českým statistickým úřadem.

Schváleno na 3. schůzi RM dne 16.12.2014 usnesením č. 14/003/902/01/00.

 

 

 

Aktualizováno Pondělí, 27 Červenec 2015 12:25
 

Kontakty MěÚ Zábřeh


Městský úřad Zábřeh

Telefon: 583 468 111
E-mail: posta@muzabreh.cz
Fax: 583 416 505
ID datové schránky: hk9bq2f (město Zábřeh, OVM)

Další informace