Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Provozní řád dětských hřišť

PDF Tisk Email

Provozovatel (vlastník) dětských hřišť: Město Zábřeh
Správce hřišť: smluvně zajištěná fyzická nebo právnická osoba


1. Legislativa

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, upravuje způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek, nebo životní prostředí.
Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, uvádí v příloze č. 2, že mezi stanovené výrobky řadíme „zařízení dětských hřišť", ve smyslu této terminologie se tím rozumí jednotlivé herní (popř. sportovní) prvky:

 • kolotoče
 • skluzavky
 • houpačky
 • šplhací lana
 • prolézačky
 • drobné stavby určené ke hraní a zvyšování obratnosti dětí
 • lanovky
 • prostorové sítě
 • kolébačky aj.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, stanovuje v § 7 hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních, školních zařízení, zařízení sociálně výchovné činnosti a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. V § 13 nařizuje provozovatelům zajistit, aby písek užívaný ke hrám dětí v pískovištích nebyl mikrobiálně, chemicky a parazitárně znečištěn nad hygienické limity upravené vyhláškou č. 238/2011 Sb., kterou se stanoví požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. Podmínky provozu takové hrací plochy s pískovištěm, režim údržby a způsob zajištění stanovených hygienických limitů upravuje provozovatel v tomto provozním řádu.

Metodické doporučení Státního zdravotního ústavu č.j. CHŽP 35–112/07–10 k zajištění ochrany zdraví a zvýšení bezpečnosti dětí a mládeže na dětských a sportovních hřištích i v tělocvičnách zahrnuje mj. vykonávání nezávislých kontrol a předkládá vzory návštěvních a provozních řádů k těmto zařízením. Je určena pro všechny provozovatele veřejných dětských hřišť a sportovišť.

Metodická informace MŠMT č.j. 24 199/2007–50 k zabezpečování provozu a údržby ve sportovních zařízeních, na dětských hřištích a v tělocvičnách uvádí mj. požadavky na montáže, provoz a nezávislou kontrolní činnost revizním technikem v oblasti tělocvičného nářadí a dětských hřišť, prováděných fyzickou osobou s příslušnou certifikací nezávislou na výrobci či provozovateli, která posuzuje celkovou úroveň bezpečnosti příslušného zařízení vycházejícího z provedené montáže, oprav a případně dodatečně vestavěných a vyměněných prvků a částí.

Požadavky na bezpečnost určuje především soubor 11 částí normy ČSN EN 1176, Zařízení a povrch dětského hřiště.

2. kontrola dětských hřišť

Vstupní kontrola

U nově zhotovených dětských hřišť nezávislá odborně technická osoba zkontroluje jednotlivé části podle předpisu ČSN EN 1176, kdy podstatou vstupní kontroly je vyloučení závad vzniklých při montáži.

Běžná vizuální kontrola

Základem vizuální kontroly je vyloučení potencionálních zdrojů nebezpečí např. poškozené části zařízení, výskyt skleněných střepů, injekčních stříkaček apod. Tuto činnost bude vykonávána smluvním správcem hřiště minimálně 1x týdně. Zápisy není nutno provádět, závady se odstraňují podle povahy okamžitě nebo ve lhůtě bez zbytečného prodlení.

Odborná technická kontrola

Vždy 1x ročně, zpravidla v 1. pololetí kalendářního roku, je provozovatel povinen zajistit provedení odborné kontroly oprávněnou certifikovanou osobu, která nemá vazbu na výrobce, provozovatele ani správce hřiště. Osoba především ověřuje zařízení ve shodě s předpisy, normami a dopad povětrnostních vlivů, známek rozpadu, koroze, provedených oprav nebo vyměněných či dodatečně vestavěných částí na celkový stav dětského hřiště z hlediska bezpečnosti provozu. Na závěr kontroly oprávněná osoba, která provádí kontrolu, o provedení kontroly vyhotoví písemnou zprávu.

3. Pravidelná údržba

Funkčnost a bezpečnost jsou hlavní požadavky na dětské hřiště, které provozovatel zajišťuje prostřednictvím smluvního správce. Pravidelná údržba se skládá z preventivních opatření, která pomáhají tyto požadavky splnit. Mezi činnosti běžné údržby zahrnujeme zejména:

 • utažení upevňovacích prvků
 • provedení opravných nátěrů a úprav povrchů podle doporučení od výrobce
 • promazání ložisek zpravidla 1x za rok
 • doplnění sypkého materiálu a úprava dopadových ploch
 • odstranění různých úlomků, skleněných střepů či znečisťujících složek
 • venkovní úklid, sekání travnatých ploch a péče o zeleň.

4. Zásady provozu z hlediska požadavků na hygienu

Veškerá pískoviště v majetku města Zábřehu musí být před zahájením sezónního provozu každoročně vizuálně zkontrolována a vyměněn zde písek. Použitý písek nesmí obsahovat choroboplodné zárodky, nesmí být mikrobiálně, chemicky a parazitárně znečištěn nad hygienické limity – viz čl. I. LEGISLATIVA. Výměna písku je zajištěna smluvním partnerem.

5. Provozní dokumentace

Pro uvedení a vlastní provoz dětských hřišť uchovává provozovatel tyto dokumenty:

 • Certifikáty herních prvků nebo Prohlášení o shodě (dodá výrobce)
 • návody výrobce k instalaci, provozu, kontrola a údržbě herních prvků (dodá výrobce)
 • návody k obsluze v případě potřeby (dodá výrobce)
 • písemnou zprávu o provedení roční odborné technické kontroly
 • provozní řád
 • návštěvní řády jednotlivých hřišť 

Každé hřiště je nutno opatřit návštěvním řádem, který minimálně obsahuje:

 • telefonní čísla tísňového volání na složky záchranného systému
 • telefonní číslo pro nahlášení závažných poškození
 • název a adresu hřiště

Každý herní prvek je nutno trvale označit:

 • štítkem od výrobce obsahujícím jméno a adresu výrobce nebo autorizovaného dodavatele, typ zařízení, rok výroby a číslo příslušné normy
 • značkou základní úrovně (výška zásypu – tlumící materiál nebo výška zabudování – např. trávník)

U herních prvků v minulosti osazených na dětských hřištích neoznačených štítkem musí být do 2 let od schválení tohoto provozního řádu štítky doplněny nebo musí být tyto neoznačené prvky z dětských hřišť odstraněny.

Znění tohoto provozního řádu bylo schváleno radou města Zábřehu na 22. schůzi dne 08.09.2015 pod číslem usnesení 15/022/981/01/00.

V Zábřehu dne 09.09.2015

RNDr. Mgr. František John, Ph.D
starosta

Aktualizováno Středa, 16 Září 2015 13:04
 

Kontakty MěÚ Zábřeh


Městský úřad Zábřeh

Telefon: 583 468 111
E-mail: posta@muzabreh.cz
Fax: 583 416 505
ID datové schránky: hk9bq2f (město Zábřeh, OVM)

Další informace