Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Výroční zpráva 2014

PDF Tisk Email

 

 

Výroční zpráva – poskytování informací dle zákona

106/1999 Sb.

 

V roce 2014 bylo na město Zábřeh doručeno 16 žádostí o informace. Všechny žádosti byly v termínu vyřízeny.

K 1 žádosti bylo podáno odvolání:

K žádosti č. 11/2014 bylo podáno odvolání proti rozhodnutí MěÚ Zábřeh. Odvolání bylo postoupeno na Krajský úřad Ol. kraje k rozhodnutí. Nadřízený orgán do dnešního dne rozhodnutí nevydal.

K žádosti č. 4/2014 byla podána odvolání proti rozhodnutí MěÚ Zábřeh. Odvolání byla postoupena odvolacímu orgánu k rozhodnutí. Věc je stále v řízení.

Ke 3 žádostem byla podána stížnost:

K žádostem č. 4/2014 a 5/2014 byly podány stížnosti na nekompletní poskytnutí požadovaných informací. Stížnosti byly postoupeny nadřízenému orgánu, který uznal obě stížnosti jako důvodné a přikázal městu Zábřeh ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí na žádosti v celém požadovaném rozsahu odpovědět. Žádost č. 4/2014 je stále v řízení.

K žádosti č. 12/2014 byla podána stížnost na neposkytnutí požadované informace. Stížnost byla postoupena nadřízenému orgánu k rozhodnutí, který přikázal městu Zábřeh vyřídit předmětnou žádost jedním ze způsobů vymezených v ustanovení §14 odst. 5 nebo § 15 zákona o svobodném přístupu k informacím.

V Zábřeze 16. února 2015

                                                                      

                                                                                             

RNDr. Mgr. František John, PhD., v.r.

starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Martina Dvořáková, v.r.

 

 

 

Za správnost: Bc. Daniel Gryc, v.r.