Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Žádost o kolaudační souhlas (rozhodnutí) pro stavby pozemních komunikací

PDF Tisk Email

 

3. Pojmenování, název ŽS

Žádost o kolaudační souhlas (rozhodnutí) pro stavby pozemních komunikací.

 

4. Základní informace k ŽS

Dokončenou stavbu pozemních komunikací nebo její část schopnou samostatného užívání je dovoleno užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, který vydá na základě žádosti stavebníka příslušný speciální stavební úřad (u většiny staveb ten, který vydal stavební povolení kolaudované stavby). Stavebník může doložit žádost o vydání kolaudačního souhlasu též odborným posudkem (certifikátem) autorizovaného inspektora a stavební úřad pak může vydat kolaudační souhlas na základě tohoto posudku.

U staveb pravomocně povolených před 01.01.2007 požádá stavebník o kolaudační rozhodnutí.

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Stavebník - fyzická nebo právnická osoba způsobilá k právním úkonům a k právům a povinnostem, příp. její zástupce, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení.

Stavebníkem je osoba, které bylo vydáno stavební povolení, jakož i její právní nástupce.

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení ŽS

Splnění všech požadovaných náležitostí:

Podání vyplněné žádosti na předepsaném formuláři, tj. Příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb, viz.

http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Vzory-a-formulare

S žádostí je nutno doložit podklady, uvedené ve formuláři žádosti a v § 122 zákona č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Postup:

Stavební úřad na základě podané stavebníka stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a současně uvede, které doklady při ní stavebník předloží. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavební úřad zkoumá splnění podmínek povolení stavby. Jestliže stavební úřad nezjistí závady bránící bezpečnému užívání stavby nebo rozpor s podmínkami, vydá kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby.

Jsou-li na stavbě zjištěny závady bránící jejímu bezpečnému užívání nebo rozpor s podmínkami stavebního povolení, stavební úřad rozhodnutím užívání stavby zakáže. Stavebník po odstranění nedostatků tuto skutečnost oznámí písemně stavebnímu úřadu, který mu po ověření, že oznámení odpovídá skutečnosti, vydá kolaudační souhlas.

 

7. Jakým způsobem najít řešení ŽS

Podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele.

 

8. Na které instituci ŽS řešit

Speciální stavební úřad pro stavby pozemních komunikací.

 

9. Kde, s kým a kdy ŽS řešit

Oddělení dopravy MěÚ Zábřeh – kancelář. č. 021, speciální stavební úřadu a silniční správní úřad.

Úřední hodiny Městského úřad Zábřeh

Pondělí

8:00 - 11:30

12:30 - 17:00

Úterý

8:00 - 11:30

12:30 - 14:00

Středa

8:00 - 11:30

12:30 - 17:00

Čtvrtek

8:00 - 11:30

12:30 - 14:00

Pátek

8:00 - 11:30

12:30 - 14:00

Pozn. Út, St a Pá nejlépe po předchozí telefonické domluvě, protože referenti vykonávají úkony mimo kancelář (kontrolní prohlídky staveb, státní dozory atd.)

 

10. Jaké doklady je nutné míst s sebou

 • vyplněnou žádost,

 • v případě zastupování plnou moc, apod.,

 • závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby,

 • geometrický plán stavby,

 • údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa,

 • dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci,

 • dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby,

 • pokud se stavba nachází na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně závaznou vyhlášku, stavebník rovněž doloží doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce,

 • v případě změny stavebníka doklady prokazující vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem,

 • doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, prohlídek, revizní zprávy a doklady o ověření shody vlastností výrobků, materiálů a konstrukcí s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona)

 • zápis o odevzdání a převzetí stavby v případě, že byl pořízen

 • další doklady stanovené ve stavebním povolení nebo v povolení změny stavby před dokončením

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Použití formuláře žádosti o vydání kolaudačního souhlasu (Příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.)

je povinné a je k dispozici na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj:

http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Vzory-a-formulare

Byla-li stavba byla pravomocně povolena před 01.01.2007, žádá stavebník o kolaudační rozhodnutí a v tom případě není formulář předepsán. Žádost lze podat volnou formou s uvedením shora popsaných údajů, formulář lze také získat na Městském úřadu Zábřeh, oddělení dopravy, kancelář. č. 021 - silniční správní úřad.

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Za vydání kolaudačního souhlasu se správní poplatek nevyměřuje.

 • Za vydání kolaudačního rozhodnutí se vyměřuje správní poplatek ve výši 1.000 Kč.

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Závěrečná kontrolní prohlídka musí být vykonána do 60 dnů ode dne doručení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Jestliže stavební úřad nezjistí závady bránící bezpečnému užívání stavby nebo rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů, vydá do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky kolaudační souhlas.

Pokud bylo užívání stavby zakázáno a stavebník po odstranění nedostatků tuto skutečnost písemně oznámil stavebnímu úřadu, stavební úřad po ověření, že oznámení odpovídá skutečnosti, vydá kolaudační souhlas do 15 dnů.

V případě kolaudačního rozhodnutí se vede správní řízení a rozhodnutí se vydá do 60 dnů (příp. do 90 dnů ve složitějších případech) ode dne podání žádosti.

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení ŽS

Účastníci řízení v případě kolaudačního souhlasu nejsou, protože se nejedná o řízení. K závěrečné kontrolní prohlídce stavební úřad zve zpravidla stavebníka, vlastníka stavby, dotčené orgány
a případně i další osoby (např. projektanta apod.).

V případě kolaudačního rozhodnutí se vede kolaudační (správní) řízení, jehož účastníky jsou stavebník, vlastník stavby, uživatel (provozovatel) – je-li v době zahájení řízení znám, vlastník stavbou dotčeného pozemku. V rámci kolaudačního řízení stavební úřad jedná i s dotčenými orgány a případně i dalšími osobami (např. projektant, apod.).

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby a v případě, že na dokončené stavbě pozemní komunikace má být osazeno dopravní značení, podání žádosti o stanovení místní úpravy provozu.

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

K podání žádosti lze využít datové schránky: hk9bq2f (město Zábřeh, OVM); dále u žádosti podepsané uznávaným elektronickým podpisem lze využít e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ,

případně fax: 583 416 505.

Za podmínky, že podání je do 5 dnů podatelem potvrzeno, popřípadě doplněno jeho podpisem, lze jej učinit i bez použití uznávaného elektronického podpisu.

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném zněn

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o silničním provozu).

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 • Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení.

 • Proti rozhodnutí o zákazu užívání stavby lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 • Proti kolaudačnímu rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí

20. Jaké sankce mohou být uplatněny a jak se uplatňují

Pořádkovou pokutu do 50 000 Kč může stavební úřad rozhodnutím uložit tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení nebo provedení kontrolní prohlídky, anebo plnění úkolů tím, že:

a) znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu,

b) na výzvu stavebního úřadu se nezúčastní kontrolní prohlídky, ač je k tomu podle zákona povinen.

 

Pokuta do výše 1.000.000,- Kč pro fyzické osoby za přestupek a právnické nebo podnikající fyzická osoby za správní delikt spočívající v tom, že:

 • užívá stavbu bez kolaudačního rozhodnutí, pokud bylo takové rozhodnutí třeba,

 • užívá stavbu bez kolaudačního souhlasu, pokud je podle zákona vyžadován, nebo přes zákaz stavebního úřadu podle § 122 odst. 4 zákona č,. 183/2006 Sb., v platném znění.

 

Pokuta do výše 500.000,- Kč pro fyzické osoby za přestupek a právnické nebo podnikající fyzická osoby za správní delikt spočívající v tom, že:

 • užívá stavbu v rozporu s kolaudačním rozhodnutím

 • užívá změnu stavby bez kolaudačního rozhodnutí, pokud bylo takové rozhodnutí třeba,

 • užívá změnu stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím,

 • užívá stavbu v rozporu s kolaudačním souhlasem,

 • užívá změnu stavby bez kolaudačního souhlasu, pokud je podle zákona vyžadován, nebo přes zákaz stavebního úřadu podle § 122 odst. 4 zákona č,. 183/2006 Sb., v platném znění,

 • užívá změnu stavby v rozporu s kolaudačním souhlasem.

 

22. Další informace

Kolaudační souhlas není správním rozhodnutím a je účinný dnem vydání.

 

Vlastník stavby je povinen po celou dobu její existence

 • udržovat stavbu a tím zabezpečit její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost,

 • neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě, které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat,

 • umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,

 • uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě od dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje,

 • uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající se stavby.

 • při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby.

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy - Náměstí Osvobození 345/15, kancelář č. 021, Zábřeh.

 

26. Kontaktní osoba

Vladislava Jurečková, Telefon: 583 468 138; E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ;

Ivana Chládková, Telefon: 583 468 137; E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

30.01.2014

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

30.01.2014

 

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.